Wakacje!

Dyrektor i pedagodzy Szkoły Muzycznej
życzą wszystkim uczniom
udanego wypoczynku i bezpiecznego powrotu z wakacji.

Piknik rodzinny w Grobli

29 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 16
uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami grającymi na
instrumentach smyczkowych, dętych i fortepianie,
wystąpią podczas Pikniku Rodzinnego w Grobli.

Zakończenie Roku Szkolnego

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego odbędzie się
w piątek 27 czerwca 2014 r. o godz. 17.30.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli,
pracowników i przyjaciół szkoły.

Recital gitarowy

Zapraszamy na recital Jana Kubasa z klasy gitary p. Krzysztofa Nieboraka.
Koncert odbędzie się we wtorek 17 czerwca 2014 r. o godz. 18
w Szkole Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach.

Efekty kształcenia po zakończeniu nauki w Szkole Muzycznej I st., klasa fletu

PODSTAWA PROGRAMOWA
KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA PO ZAKOŃCZENIU NAUKI 
W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA

Uczeń:
– szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów;
– przestrzega zasad kultury, etyki i prawa autorskiego;
– posiada wiedzę niezbędną do rozwijania gry na instrumencie i do świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym;
– wykazuje wrażliwość artystyczną w kreatywnym realizowaniu zadań;
– rozwija pasję muzyczną poprzez podejmowanie inicjatyw artystycznych;
– publicznie prezentuje swoje dokonania;
– podczas gry na instrumencie prawidłowo operuje aparatem gry;
– czyta nuty ze zrozumieniem, potrafi wykonać a vista proste utwory muzyczne;
– wykorzystuje wiedzę ogólnomuzyczną oraz umiejętności niezbędne do zrozumienia i wykonywania utworów;
– świadomie wykorzystuje słuch muzyczny w działaniach praktycznych;
– realizuje wskazówki wykonawcze ze zrozumieniem;
– ocenia jakość wykonywanych zadań; – pracuje w zespole pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za realizację projektu oraz bierze współodpowiedzialność za efekt tej pracy ;
– integruje się i współpracuje z członkami zespołu;
– buduje relacje oparte na zaufaniu;
– wykazuje się w działaniu aktywną postawą;
– organizuje swoją indywidualną pracę;
– systematycznie rozwija swoje umiejętności;
– wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną;
– przewiduje skutki podejmowanych działań;
– potrafi skutecznie radzić sobie ze stresem.

 FLET
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

 1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką
Uczeń rozwija uzdolnienia muzyczne i predyspozycje do gry na flecie – odpowiednio do wieku; zdobywa wiedzę o muzyce, zna podstawowe pojęcia i terminy muzyczne.
Chętnie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym.

2. Opanowanie podstaw gry na instrumencie
Uczeń zna możliwości techniczne instrumentu i stara się w prawidłowy sposób wykorzystywać metody pracy z fletem.

3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce
Uczeń realizuje indywidualnie i zespołowo projekty w zakresie swojej specjalności.

4. Czynny udział w życiu muzycznym
Uczeń posiada niezbędne umiejętności w zakresie występów publicznych.

5. Przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej
Uczeń jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkole muzycznej II st. oraz do świadomego odbioru muzyki.

 CELE KSZTAŁCENA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką

Uczeń:
– uczęszcza na koncerty;
– interesuje się kulturą;
– zna historię swojego instrumentu oraz literaturę fletową, odpowiednią do etapu nauczania;
– gra wyznaczone przez pedagoga (z uwzględnieniem upodobań ucznia) utwory o zróżnicowanym charakterze;
– muzykuje w zespole, ucząc się jednocześnie współpracy i odpowiedzialności;
– zna i stosuje podstawowe pojęcia i terminy muzyczne, w szczególności: dźwięk, melodia, harmonia, rytm, agogika, metrum, artykulacja, dynamika, tonacja, gama, pasaż, akord;
– wykorzystuje poznaną wiedzę na temat epok, stylów i kompozytorów w pracy nad utworami.

2. Opanowanie podstaw gry na instrumencie

Uczeń:
– zna budowę fletu, potrafi dbać o instrument;
– potrafi samodzielnie złożyć i rozłożyć instrument;
– zna podstawy techniki oddechu i zadęcia, niezbędne do dalszego rozwoju;
– kontroluje i właściwie prowadzi strumień powietrza;
– zna i stosuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie oraz poprawnie układa ręce i palce; – zna i stosuje podstawowe rodzaje artykulacji, w szczególności legato, non-legato;
– zna i stosuje podstawowe określenia dynamiczne, takie jak: piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, crescendo, decrescendo;
– prawidłowo odczytuje i realizuje oznaczenia tempa;
– właściwie odczytuje i realizuje struktury rytmiczne w wykonywanych utworach;
– uczeń potrafi nastroić instrument z pomocą nauczyciela oraz dba o prawidłową intonację;
– dysponuje podstawową biegłością palcową;
– zna zasady notacji muzycznej;
– dba o estetykę wykonania i jest wrażliwy na jakość dźwięku.

3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce

Uczeń:
– samodzielnie i bezbłędnie odczytuje łatwy, dostosowany do jego możliwości zapis nutowy, uwzględnia metrorytmikę, dynamikę i agogikę;
– interpretuje utwory pod kierunkiem pedagoga, zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej, wyraża emocje i charakter utworu;
– samodzielnie i efektywnie ćwiczy oraz koryguje popełniane błędy;
– poprawnie wykonuje z pamięci wyznaczony przez pedagoga utwór lub ćwiczenie;
– jest przygotowany do gry z akompaniamentem i w zespołach kameralnych;
– muzykuje w zespole, ucząc się jednocześnie współpracy i odpowiedzialności.

4. Czynny udział w życiu muzycznym

Uczeń:
– odpowiedzialnie i świadomie przygotowuje się do występów publicznych;
– przestrzega zasad zachowania się na estradzie: odpowiedni strój, wejście i zejście z estrady, ukłon;
– koncentruje się zarówno przed grą jak i podczas występu przed publicznością;
– zna i stosuje sposoby radzenia sobie z tremą;
– dokonuje prawidłowej analizy własnej gry;
– bierze udział w popisach szkolnych i koncertach okolicznościowych.

5. Przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej

Uczeń:
– posiada wiedzę, predyspozycje i umiejętności do dalszego kształcenia;
– wykazuje szczególne zainteresowanie grą na instrumencie;
– zrealizował przewidziane programem nauczania zadania techniczno-wykonawcze;
– jest świadomym odbiorcą sztuki i kultury.

Sukces młodego gitarzysty

Jan Kubas, uczeń III roku klasy gitary p. Krzysztofa Nieboraka, zajął III miejsce w trzeciej, najstarszej grupie na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym  „Gitara wśród pól” w Witowicach.
Gratulujemy!

Koncerty promujące naszą szkołę

9 czwerwca 2014 r. odbyły się cztery koncerty
promujące naszą szkołę
połączone z prezentacją instrumentów muzycznych.
Uczniowie naszej szkoły i p. Bogdan Tomala zagrali dla uczniów i nauczycieli szkół
w Dziewinie, Drwinii, Świniarach i Grobli.
Koncerty prowadzili:
p. dyr. Mateusz Grzybek, p. Aleksandra Skoczek-Zapała oraz p. Bogdan Tomala.
Dziękujemy p. Matusik i p. Borucie za dowóz uczniów na koncerty.

Koncert kameralny w Bochni

Uczennice klasy fletu uczestniczyły w niezwykłym koncercie kameralnym,
który odbył się w Szkole Muzycznej I stopnia w Bochni.
Wykonawczyniami były: znakomita flecistka Martyna Klupś-Radny,
studentka klasy fletu prof. Zbigniewa Kamionki
z Akademii Muzycznej w Krakowie
oraz wspaniała pianistka dr Iwona Popławska-Zimowska.
Zabrzmiały Sonaty C.Reinecke, L.Liebermanna, T.Szeligowskiego i C.Francka.
Koncert zorganizował i ciekawie poprowadził p. Jakub Sztencel.
Dziękujemy p.Annie Cabak za dowóz uczennic na koncert.