Podstawa programowa

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA

Uczeń:
– szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów;
– przestrzega zasad kultury, etyki i prawa autorskiego;
– posiada wiedzę niezbędną do rozwijania gry na instrumencie i do świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym;
– wykazuje wrażliwość artystyczną w kreatywnym realizowaniu zadań;
– rozwija pasję muzyczną poprzez podejmowanie inicjatyw artystycznych;
– publicznie prezentuje swoje dokonania;
– podczas gry na instrumencie prawidłowo operuje aparatem gry;
– czyta nuty ze zrozumieniem, potrafi wykonać a vista proste utwory muzyczne;
– wykorzystuje wiedzę ogólnomuzyczną oraz umiejętności niezbędne do zrozumienia i wykonywania utworów;
– świadomie wykorzystuje słuch muzyczny w działaniach praktycznych;
– realizuje wskazówki wykonawcze ze zrozumieniem;
– ocenia jakość wykonywanych zadań;
– pracuje w zespole pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za realizację projektu oraz bierze współodpowiedzialność za efekt tej pracy;
– integruje się i współpracuje z członkami zespołu;
– buduje relacje oparte na zaufaniu;
– wykazuje się w działaniu aktywną postawą;
– organizuje swoją indywidualną pracę;
– systematycznie rozwija swoje umiejętności;
– wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną;
– przewiduje skutki podejmowanych działań;
– potrafi skutecznie radzić sobie ze stresem.

AKORDEON
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozbudzenie zamiłowania ucznia do muzyki i jego zainteresowania nauką gry na instrumencie.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia, kształtowanie jego wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz poczucia piękna.
Uczeń zdobywa wiedzę ogólnomuzyczną, niezbędną do nauki gry na akordeonie; poznaje podstawową literaturę akordeonową ? oryginalną i transkrybowaną.
2. Opanowanie techniczno-wykonawczych podstaw gry na instrumencie.
Uczeń zdobywa wiedzę na temat ogólnej budowy instrumentu, prawidłowej postawy podczas gry oraz zasad prawidłowego prowadzenia i zmian miecha; zapoznaje się z podstawowymi sposobami wydobywania i kształtowania dźwięku na akordeonie.
3. Kształcenie umiejętności organizowania samodzielnej pracy nad wyznaczonymi zadaniami.
Wdrażanie ucznia do systematycznego ćwiczenia na instrumencie, kształtowanie umiejętności ćwiczenia efektywnego oraz samodzielnego przygotowania łatwych utworów.
4. Przygotowanie do publicznych występów.
Kształtowanie umiejętności koncentracji i panowania nad tremą oraz różnych sposobów zapamiętywania utworów; przyswajanie podstawowych elementów obycia scenicznego; zdobywanie umiejętności dokonywania właściwej samooceny występu publicznego; rozwijanie psychicznej gotowości do występów publicznych; poszerzenie liczby utworów w swoim repertuarze.
5. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego. Uczeń uczestniczy jako solista i kameralista w różnych formach muzykowania zespołowego; jest świadomym odbiorcą kultury jako słuchacz koncertów, spektakli operowych i teatralnych; czynnie uczestniczy w domowym muzykowaniu; jest przygotowany do dalszego kształcenia muzycznego.

CELE KSZTAŁCENA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozbudzenie zamiłowania ucznia do muzyki i jego zainteresowania nauką gry na instrumencie.
Uczeń:
– posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad muzyki (notacja muzyczna, główne pojęcia i terminy muzyczne) niezbędną do gry na instrumencie;
– zna repertuar akordeonowy – oryginalny i transkrybowany w zakresie szkoły muzycznej I stopnia;
– potrafi czytać zapis nutowy w kluczu wiolinowym i basowym;
– samodzielnie odczytuje tekst ze zrozumieniem;
– wykorzystuje zdobytą wiedzę ogólnomuzyczną w pracy nad utworem.
2. Opanowanie techniczno-wykonawczych podstaw gry na instrumencie.
Uczeń:
– zna ogólną budowę instrumentu, potrafi nazwać poszczególne części akordeonu i określić ich rolę w procesie powstawania dźwięku;
– zna podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji akordeonu;
– zna i stosuje podstawowe sposoby artykulacji akordeonowej: palcowej, miechowej i miechowo-palcowej;
– zachowuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie;
– prawidłowo prowadzi i zmienia miech;
– posługuje się prawidłowo ukształtowanym aparatem gry;
– jest wrażliwy na jakość i estetykę dźwięku;
– poprawnie wykonuje utwory muzyczne w łatwym i średnim stopniu trudności, wykorzystując zdobyte umiejętności techniczne i ogólnomuzyczne.
3. Kształcenie umiejętności organizowania samodzielnej pracy nad wyznaczonymi zadaniami.
Uczeń:
– zna cele i sposoby efektywnego ćwiczenia;
– samodzielnie pracuje w domu nad zadaniami wyznaczonymi przez nauczyciela;
– świadomie ćwiczy i koryguje własne błędy;
– opracowuje pod względem techniczno-wykonawczym łatwe utwory (wstępne opracowanie aplikatury, zmian miecha, regestracji).
4. Przygotowanie do publicznych występów.
Uczeń:
– zna i stosuje podstawowe zasady zachowania się na estradzie;
– zna sposoby uczenia się utworów na pamięć;
– przygotowuje utwory do wykonania estradowego;
– wykonuje wybrane utwory z pamięci;
– potrafi radzić sobie z tremą;
– bierze udział w audycjach i koncertach szkolnych, przesłuchaniach oraz innych formach prezentacji artystycznej.
5. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego.
Uczeń:
– poznaje życie kulturalne środowiska, korzystając z wiedzy ogólnomuzycznej i aktualnych informacji multimedialnych;
– czynnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska lokalnego występując jako solista lub muzykując w różnych zespołach;
– jest aktywnym uczestnikiem muzykowania domowego w różnych formach życia rodzinnego;
– posiada podstawowe przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.

ALTÓWKA
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń rozwija zainteresowania muzyczne, uczęszczając na koncerty i słuchając muzyki z nagrań. Uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska
2. Poznanie teoretycznych podstaw gry na instrumencie.
Uczeń poznaje zasady notacji muzycznej oraz podstawowe terminy i pojęcia niezbędne do realizacji tekstu muzycznego.
Zdobywa wiedzę na temat budowy instrumentu.
3. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń kształci prawidłową postawę podczas gry na instrumencie oraz umiejętność prawidłowego posługiwania się aparatem gry.
Uczeń poznaje zasady strojenia i konserwacji instrumentu.
Rozwija podstawy techniki gry na instrumencie oraz wrażliwość na jakość dźwięku i intonację.
Potrafi tworzyć proste tematy melodyczne i grać ze słuchu.
4. Kształcenie umiejętności organizowania samodzielnej pracy nad wyznaczonymi zadaniami.
Uczeń pod kierunkiem nauczyciela poznaje sposoby samodzielnej pracy w zakresie organizacji pracy, kontroli swojej gry i samooceny.
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń poznaje zasady występów solowych i zespołowych, kształtuje umiejętności koncentracji, prezentacji estradowej oraz współpracy z innymi muzykami.

CELE KSZTAŁCENA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń:
– czynnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska;
– rozróżnia i definiuje podstawowe gatunki muzyki (muzyka klasyczna, ludowa, rozrywkowa, jazz);
– określa własne preferencje repertuarowe i brzmieniowe;
– samodzielnie poszukuje interesujących interpretacji i wykonań.
2. Poznanie teoretycznych podstaw gry na instrumencie.
Uczeń:
– zna budowę altówki i smyczka;
– definiuje poszczególne części instrumentu i smyczka;
– czyta zapis nutowy w kluczu altowym i wiolinowym;
– rozumie znaczenie podstawowych pojęć muzycznych;
– zna zasady prawidłowego wydobywania i kształtowania dźwięku;
– zdobywa podstawową wiedzę na temat stylów i epok.
3. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– zna stosuje podstawowe zasady konserwacji altówki i smyczka;
– przyjmuje prawidłową postawę podczas gry;
– posługuje się prawidłowym aparatem gry;
– prawidłowo koryguje intonację;
– zwraca uwagę na jakość dźwięku podczas gry;
– samodzielnie odczytuje z nut łatwy utwór;
– interpretuje utwór zgodnie z zapisem nutowym (metrorytmika, dynamika, agogika);
– opanował technikę gry w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie, stosuje prawidłowy podział smyczka oraz operuje podstawowymi sposobami artykulacji (detaché, portato, legato, martele);
– stosuje różne techniki zapamiętywania tekstu;
– potrafi prawidłowo zmieniać pozycje w zakresie I ? III;
– stosuje wibrację długich dźwięków;
– prawidłowo realizuje proste akordy i dwudźwięki;
– wykazuje się umiejętnością frazowania;
– gra ze słuchu proste melodie.
4. Kształcenie umiejętności organizowania samodzielnej pracy nad wyznaczonymi zadaniami.
Uczeń:
– dba o prawidłowe warunki pracy (materiały nutowe, ustawienie pulpitu, oświetlenie);
– pokonuje problemy techniczne poprzez dobór odpowiednich sposobów ćwiczenia;
– prawidłowo odtwarza głosem linię melodyczną;
– rozpoznaje i koryguje błędy;
– opracowuje plan pracy, uwzględniając ćwiczenie w harmonogramie dnia.
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń:
– zna i stosuje zasady dotyczące publicznego występu (strój, zachowanie);
– potrafi skupić się przed i podczas występu;
– zna techniki opanowania tremy;
– współpracuje z innymi muzykami;
– w prezentacji estradowej wykorzystuje wyobraźnię muzyczną i ekspresję.

CHÓR
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Śpiewanie zespołowe
Uczeń posiada umiejętności pracy w zespole, potrafi ponosić odpowiedzialność za siebie i grupę oraz świadomie współtworzy dzieło.
2. Elementarna wiedza i umiejętności z zakresu techniki wokalnej.
Uczeń świadomie i umiejętnie posługuje się aparatem głosowym.
3. Podstawowa wiedza dotycząca literatury chóralnej.
Uczeń zna literaturę chóralną poznaną w trakcie zajęć chóralnych.
4. Przygotowanie do prezentacji muzyki chóralnej.
Uczeń bierze czynny udział w audycjach, koncertach, konkursach i festiwalach.

CELE KSZTAŁCENA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Śpiewanie zespołowe
Uczeń:
– zachowuje prawidłową postawę podczas śpiewu w chórze (siedzącą i stojącą);
– prawidłowo reaguje na gest dyrygenta;
– dba o spójność i wyrównanie brzmienia;
– współpracuje z grupą w zespole chóralnym;
– świadomie współtworzy dzieło (interpretacja i ogólny wyraz artystyczny);
– interpretuje ze zrozumieniem tekst słowny i muzyczny;
– czyta nuty głosem a vista w stopniu podstawowym;
– opanowuje pamięciowo część utworów poznanych podczas zajęć chóru.
2. Elementarna wiedza i umiejętności z zakresu techniki wokalnej
Uczeń:
– posiada podstawową wiedzę niezbędną do rozwijania techniki wokalnej;
– posługuje się techniką wokalną w stopniu podstawowym (oddech, fonacja, artykulacja, rezonans, pozycja dźwięku, dykcja) w celu uzyskania prawidłowej intonacji zarówno linearnej, jak i pionowej;
– świadomie operuje dynamiką;
– precyzyjnie realizuje rytmikę utworu.
3. Podstawowa wiedza dotycząca literatury chóralnej
Uczeń:
– potrafi przedstawić sylwetki kompozytorów wykonywanych utworów chóralnych;
– posiada podstawowe wiadomości o stylach wykonywanych utworów;
– wykorzystuje i łączy w działaniach praktycznych wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych.
4. Przygotowaie do prezentacji muzyki chóralnej
Uczeń:
– dba o estetykę zachowania się na scenie;
– właściwie interpretuje dzieła muzyczne przygotowywane pod kierunkiem dyrygenta zespołu chóralnego;
– świadomie współtworzy dzieło (ogólny wyraz artystyczny, interpretacja, rytmika, artykulacja, dynamika, agogika);
– posiada wiedzę muzyczną niezbędną do świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym.

FAGOT
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką.
Uczeń rozwija uzdolnienia muzyczne i predyspozycje do gry na fagocie – odpowiednio do wieku; zdobywa wiedzę o muzyce, zna podstawowe pojęcia i terminy muzyczne.
Chętnie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym.
2. Opanowanie podstaw gry na instrumencie.
Uczeń zna i stosuje w praktyce różnorodne metody pracy z instrumentem.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Uczeń realizuje indywidualne i zespołowe projekty artystyczne w zakresie swojej specjalności.
4. Czynny udział w życiu muzycznym.
Uczeń posiada umiejętności w zakresie występów publicznych.
5. Przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej.
Uczeń jest przygotowany do dalszej edukacji muzycznej w szkole muzycznej II stopnia.

CELE KSZTAŁCENA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką.
Uczeń:
– świadomie słucha muzyki i dokonuje właściwego wyboru literatury muzycznej oraz nagrań.;
– rozpoznaje brzmienie fagotu w słuchanych utworach;
– w środkach masowego przekazu znajduje informacje o interesujących go nagraniach muzycznych, poszerzających jego wiedzę w tym zakresie;
– porównuje różne interpretacje wysłuchanych utworów;
– poszerza wiedzę na temat epok w historii muzyki i kompozytorów;
– zna podstawową literaturę muzyczną przeznaczoną na fagot;
– zna w stopniu podstawowym historię swojego instrumentu;
– gra utwory o zróżnicowanym charakterze wybrane przez pedagoga;
– zna i stosuje podstawowe pojęcia i terminy muzyczne, w szczególności: dźwięk, melodia, harmonia, rytm, agogika, metrum, artykulacja, dynamika, tonacja, gama, pasaż, akord;
– wykorzystuje poznaną wiedzę z zakresu epok, stylów i kompozytorów w pracy nad utworami oraz podczas rozmów o muzyce.
2. Opanowanie podstaw gry na instrumencie.
Uczeń:
– czyta poprawnie nuty w kluczu basowym;
– zna zasady notacji muzycznej w stopniu umożliwiającym samodzielne odczytanie zapisu nutowego w ramach realizowanego programu;
– zna budowę i higienę użytkowania stroika fagotowego;
– przestrzega podstawowych warunków higieny pracy (wietrzenie pomieszczeń, odpowiednie oświetlenie, prawidłowe ustawienie pulpitu itp.);
– dba i właściwie troszczy się o instrument; – potrafi określić poszczególne części fagotu; – samodzielnie składa i rozkłada instrument;
– opanował technikę prawidłowego oddechu i zadęcia;
– kontroluje i właściwie prowadzi strumień powietrza;
– utrzymuje właściwą postawę ciała podczas gry, trzyma instrument pod odpowiednim kątem oraz poprawnie układa ręce i palce;
– zna i stosuje właściwą aplikaturę w obrębie skali B1-f1;
– zna i stosuje podstawowe rodzaje artykulacji, w szczególności legato, non-legato;
– umiejętnie stosuje podstawowe określenia dynamiczne, takie jak: piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, crescendo, decrescendo;
– prawidłowo odczytuje i realizuje oznaczenia tempa;
– prawidłowo odczytuje i realizuje rytm w wykonywanych utworach;
– potrafi nastroić instrument z pomocą nauczyciela oraz dba o poprawną intonację dźwięków;
– dysponuje biegłością palcową w stopniu podstawowym;
– zwraca uwagę na jakość i estetykę dźwięku.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Uczeń:
– samodzielnie i bezbłędnie odczytuje dostosowany do jego możliwości zapis nutowy; uwzględnia metrorytmikę, dynamikę i agogikę;
– interpretuje utwory pod nadzorem pedagoga zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej; wyraża emocje i wydobywa charakter utworu;
– samodzielnie i efektywnie ćwiczy korygując popełniane błędy;
– poprawnie wykonuje z pamięci wyznaczoną przez pedagoga część utworu lub ćwiczenia;
– jest przygotowany do gry z akompaniamentem;
– w muzykowaniu zespołowym uczy się współpracy i odpowiedzialności.
4. Czynny udział w życiu muzycznym.
Uczeń:
– odpowiedzialnie i świadomie przygotowuje się do występów publicznych;
– potrafi stosować zasady zachowania się na estradzie: dobiera odpowiedni strój, umiejętnie wchodzi i schodzi z estrady, kłania się, dostraja instrument;
– koncentruje się zarówno przed grą jak i podczas występu przed publicznością;
– zna i stosuje sposoby radzenia sobie z tremą;
– dokonuje prawidłowej analizy własnej gry;
– bierze udział w popisach szkolnych i koncertach okolicznościowych.
5. Przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej.
Uczeń:
– posiada predyspozycje do dalszego kształcenia;
– wykazuje szczególne zainteresowanie grą na instrumencie;
– realizuje w stopniu zadowalającym przewidziane dla niego zadania technicznowykonawcze;
– wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole muzycznej I stopnia do dalszej edukacji i kształtowania swojej osobowości.

FLET
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką.
Uczeń rozwija uzdolnienia muzyczne i predyspozycje do gry na flecie – odpowiednio do wieku; zdobywa wiedzę o muzyce, zna podstawowe pojęcia i terminy muzyczne. Chętnie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym.
2. Opanowanie podstaw gry na instrumencie.
Uczeń zna możliwości techniczne instrumentu i stara się w prawidłowy sposób wykorzystywać metody pracy z fletem.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Uczeń realizuje indywidualnie i zespołowo projekty w zakresie swojej specjalności.
4. Czynny udział w życiu muzycznym Uczeń posiada niezbędne umiejętności w zakresie występów publicznych.
5. Przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej Uczeń jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkole muzycznej II st. oraz do świadomego odbioru muzyki.

CELE KSZTAŁCENA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką.
Uczeń:
– uczęszcza na koncerty;
– interesuje się kulturą;
– zna historię swojego instrumentu oraz literaturę fletową, odpowiednią do etapu nauczania;
– gra wyznaczone przez pedagoga (z uwzględnieniem upodobań ucznia) utwory o zróżnicowanym charakterze;
– muzykuje w zespole, ucząc się jednocześnie współpracy i odpowiedzialności;
– zna i stosuje podstawowe pojęcia i terminy muzyczne, w szczególności: dźwięk, melodia, harmonia, rytm, agogika, metrum, artykulacja, dynamika, tonacja, gama, pasaż, akord;
– wykorzystuje poznaną wiedzę na temat epok, stylów i kompozytorów w pracy nad utworami.
2. Opanowanie podstaw gry na instrumencie.
Uczeń:
– zna budowę fletu, potrafi dbać o instrument;
– potrafi samodzielnie złożyć i rozłożyć instrument;
– zna podstawy techniki oddechu i zadęcia, niezbędne do dalszego rozwoju;
– kontroluje i właściwie prowadzi strumień powietrza;
– zna i stosuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie oraz poprawnie układa ręce i palce;
– zna i stosuje podstawowe rodzaje artykulacji, w szczególności legato, non-legato;
– zna i stosuje podstawowe określenia dynamiczne, takie jak: piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, crescendo, decrescendo; – prawidłowo odczytuje i realizuje oznaczenia tempa;
– właściwie odczytuje i realizuje struktury rytmiczne w wykonywanych utworach;
– uczeń potrafi nastroić instrument z pomocą nauczyciela oraz dba o prawidłową intonację;
– dysponuje podstawową biegłością palcową;
– zna zasady notacji muzycznej;
– dba o estetykę wykonania i jest wrażliwy na jakość dźwięku.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Uczeń:
– samodzielnie i bezbłędnie odczytuje łatwy, dostosowany do jego możliwości zapis nutowy, uwzględnia metrorytmikę, dynamikę i agogikę;
– interpretuje utwory pod kierunkiem pedagoga, zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej, wyraża emocje i charakter utworu;
– samodzielnie i efektywnie ćwiczy oraz koryguje popełniane błędy;
– poprawnie wykonuje z pamięci wyznaczony przez pedagoga utwór lub ćwiczenie;
– jest przygotowany do gry z akompaniamentem i w zespołach kameralnych;
– muzykuje w zespole, ucząc się jednocześnie współpracy i odpowiedzialności.
4. Czynny udział w życiu muzycznym.
Uczeń:
– odpowiedzialnie i świadomie przygotowuje się do występów publicznych;
– przestrzega zasad zachowania się na estradzie: odpowiedni strój, wejście i zejście z estrady, ukłon;
– koncentruje się zarówno przed grą jak i podczas występu przed publicznością;
– zna i stosuje sposoby radzenia sobie z tremą;
– dokonuje prawidłowej analizy własnej gry;
– bierze udział w popisach szkolnych i koncertach okolicznościowych.
5. Przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej
Uczeń:
– posiada wiedzę, predyspozycje i umiejętności do dalszego kształcenia;
– wykazuje szczególne zainteresowanie grą na instrumencie;
– zrealizował przewidziane programem nauczania zadania techniczno-wykonawcze;
– jest świadomym odbiorcą sztuki i kultury.

FORTEPIAN DODATKOWY
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Poznanie podstawowych wiadomości na temat fortepianu.
Uczeń poznaje budowę i możliwości brzmieniowe instrumentu.
2. Opanowanie podstaw gry na fortepianie.
Uczeń prawidłowo posługuje się aparatem gry na fortepianie, nabywa podstawowych umiejętności technicznych i interpretacyjnych w grze na instrumencie.
3. Nauka gry a vista.
Uczeń kształci podstawowe umiejętności gry a vista łatwych utworów muzycznych.
4. Kształcenie umiejętności gry w zespole
Uczeń poznaje zasady gry w zespole wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności muzyczne.
5. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy.
Uczeń świadomie realizuje wyznaczone przez nauczyciela cele; w pracy nad utworem posługuje się posiadaną wiedzą oraz świadomie uczy się utworu na pamięć.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie podstawowych wiadomości na temat fortepianu.
Uczeń:
– zna i określa poszczególne części fortepianu;
– zna możliwości brzmieniowe instrumentu;
– prawidłowo rozpoznaje klawisze i oktawy.
2. Opanowanie podstaw gry na fortepianie.
Uczeń:
– zachowuje odpowiednią postawę przy instrumencie;
– prawidłowo posługuje się aparatem gry (ułożenie rąk, pozycja dłoni i palców, swoboda nadgarstka, koordynacja i niezależność rąk);
– realizuje podstawowy zapis notacji muzycznej w kluczu wiolinowym i basowym (przyporządkowuje nutę jako zapis graficzny właściwym klawiszom, prawidłowo odczytuje rytm i znaki chromatyczne);
– prawidłowo realizuje zapis graficzny artykulacji i dynamiki;
– posługuje się artykulacją portato, legato i staccato;
– posługuje się techniką palcową w stopniu podstawowym;
– stosuje zróżnicowaną dynamikę;
– zna podstawowe zasady kształtowania dźwięku.
3. Nauka gry a vista.
Uczeń:
– dokonuje wstępnej analizy tekstu;
– gra a vista proste utwory, każdą ręką osobno – w kluczu wiolinowym i basowym.
4. Kształcenie umiejętności gry w zespole.
Uczeń:
– gra łatwe utwory na 4 ręce z nauczycielem lub innym uczniem;
– realizuje spójną interpretację w zespole (agogika, dynamika).
5. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy.
Uczeń:
– realizuje zalecenia nauczyciela oraz koryguje popełniane błędy podczas samodzielnej pracy;
– wykonuje z pamięci wybrane utwory;
– wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach (zwłaszcza ogólnomuzycznych).

FORTEPIAN
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Podstawowa wiedza o muzyce.
Uczeń zna w zakresie podstawowym historię i budowę instrumentu, wymienia jego części.
Poznaje podstawy teoretyczne: muzyki tonalnej, zagadnień metrorytmicznych, notacji muzycznej, budowy formalnej utworów, wiedzy o epoce i kompozytorze wykonywanych utworów.
2. Podstawy gry na fortepianie.
Uczeń nabywa umiejętność właściwego posługiwania się aparatem gry, prezentując prawidłową postawę, ułożenie rąk, odpowiedni sposób wydobycia dźwięku, różną artykulację, użycie pedału; rozwija sprawność w zakresie stosowania podstawowych technik gry na fortepianie; kształtuje umiejętność prawidłowej realizacji faktury homofonicznej i polifonicznej, gry gam i pasaży oraz transponowania od różnych dźwięków prostych struktur muzycznych.
3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna.
Uczeń rozwija umiejętności w zakresie interpretacji muzycznej zgodnej ze stylem, charakterem i budową formalną utworów; opanowuje utwory z literatury fortepianowej w jej podstawowych formach oraz stylach muzycznych; zdobywa niezbędne umiejętności do poprawnego wykonania programu artystycznego na zakończenie szkoły muzycznej I stopnia.
4. Samodzielne opracowywanie utworu muzycznego.
Uczeń zna zasady notacji muzycznej właściwej dla gry na fortepianie.
Samodzielnie realizuje zapis nutowy utworu.
Nabywa umiejętność prawidłowej gry a vista łatwych utworów.
Opracowuje proste utwory muzyczne od strony techniczno-wykonawczej i interpretacyjno-muzycznej.
5. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy w grze na instrumencie.
Uczeń doskonali poprawność techniczną i umiejętność korygowania własnych błędów podczas samodzielnego ćwiczenia.
6. Kształcenie umiejętności gry w zespole.
Uczeń rozwija swą muzykalność poprzez grę zespołową.
Prawidłowo stosuje swoją wiedzę i umiejętności muzyczne podczas gry z innym instrumentalistą, na 4 ręce lub 2 fortepiany.
7. Przygotowanie do publicznych występów estradowych.
Uczeń rozwija zdolności do prezentacji przygotowanych utworów przed publicznością. Wykazuje umiejętność koncentracji na zadaniu muzycznym i pokonywania tremy.
Zna i stosuje różne sposoby opanowania pamięciowego utworów.
Zdobywa wiedzę i praktykę w zakresie obycia estradowego.
Potrafi krytycznie ocenić wykonywane utwory.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Podstawowa wiedza o muzyce.
Uczeń:
– posiada podstawowe wiadomości z historii i budowy instrumentu:
a) określa poszczególne części fortepianu,
b) zna klawiaturę, nazwy klawiszy i oktaw,
c) zna najbardziej charakterystyczne cechy brzmienia fortepianu (zanikanie dźwięku po uderzeniu w klawisze, różnice w brzmieniu),
d) dostrzega zależność głośności i długości dźwięku od grubości strun;
– zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu systemu temperowanego:
a) półton, cały ton,
b) interwały,
c) gama majorowa oraz minorowa harmoniczna i melodyczna,
d) gama chromatyczna,
e) trójdźwięki i przewroty,
f) tonacje,
g) transpozycja,
h) znajomość pokrewieństwa gam do 5 znaków,
i) tonika, subdominanta i dominanta, kadencja,
j) czterodźwięk dominantowy septymowy i nonowy bez prymy;
– zna podstawowe zagadnienia metrorytmiczne:
a) wartości nut i pauz, przedłużanie wartości nut przez kropkę, łuk i fermatę,
b) metrum, takt, przedtakt,
c) synkopa,
d) nieregularny podział wartości rytmicznych;
– zna podstawy notacji muzycznej:
a) nutę jako graficzny symbol dźwięku,
b) akoladę, dwie pięciolinie, klucz wiolinowy i basowy,
c) podział na takty, kreskę taktową, podwójną kreskę taktową,
d) krzyżyk, bemol, kasownik, znaki przykluczowe, znaki przygodne, podwójny krzyżyk i bemol,
e) przenośniki oktawowe, zamiany rąk,
f) znak repetycji, volty, da capo al fine,
g) ornamentację ? podstawowe oznaczenia: przednutka, tryl, mordent, obiegnik, arpeggio, h) aplikaturę,
i) oznaczenia dynamiczne, artykulacyjne, agogiczne i interpretacyjne (w tym oznaczenia włoskie);
j) rozpoznaje i wskazuje cechy charakterystyczne budowy formalnej utworów,
np.: ABA, forma sonatowa, rondo, wariacje, inwencja polifoniczna, etiuda;
– rozpoznaje i wskazuje cechy charakterystyczne epoki, stylu oraz kompozytora wykonywanych utworów np. technika imitacyjna w polifonii barokowej, faktura homofoniczna w utworach klasycznych, tempo rubato i oddech w romantycznej kantylenie.
2. Podstawy gry na fortepianie.
Uczeń:
– wydobywa i kształtuje odpowiedni dźwięk w zależności od charakteru, dynamiki i rejestru;
– operuje aparatem gry, zachowując:
a) prawidłową postawę (wysokość, odległość siedzenia, ułożenie nóg),
b) swobodę i elastyczność aparatu ruchowego,
c) naturalne oparcie ręki w klawiaturze,
d) elastyczność przegubu rąk,
e) właściwe ułożenie dłoni i palców,
f) wyrównaną pracę palców,
g) aktywność chwytu czubków palców,
h) koordynację rąk,
i) niezależność pracy rąk i palców;
– stosuje w tempach umiarkowanych podstawowe techniki gry:
a) palcową,
b) pasażową,
c) dwudźwiękową,
d) akordową,
e) kantylenową;
– gra różnymi sposobami artykulacji: portato, legato i staccato;
– w grze na fortepianie prawidłowo realizuje fakturę homofoniczną i polifoniczną, zachowując:
a) proporcje brzmienia melodii głównej i akompaniamentu,
b) słyszenie linearne w polifonii dwugłosowej, elementy trzygłosowości;
– właściwie posługuje się prawym pedałem: rytmicznym i synkopowanym;
– prawidłowo gra gamy i pasaże majorowe oraz minorowe harmoniczne i melodyczne do pięciu znaków przykluczowych; odpowiednie do nich pasaże toniczne z przewrotami, pasaże oparte na czterodźwiękach dominanty septymowej z przewrotami i akordach septymowych zmniejszonych bez przewrotów; kadencje i gamy chromatyczne;
– transponuje od różnych, wskazanych przez nauczyciela dźwięków proste melodie i inne struktury muzyczne (np. kadencje).
3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna.
Uczeń:
– interpretuje utwory muzyczne, zgodnie z ich stylem, charakterem i budową formalną, zwracając szczególną uwagę na: jakość dźwięku, metrorytmikę, agogikę, dynamikę, artykulację i frazowanie;
– wykonuje nieskomplikowane utwory literatury fortepianowej z różnych epok muzycznych: baroku, klasycyzmu, romantyzmu, współczesności (XX i XXI wieku), zgodnie z odpowiednim stylem;
– prawidłowo i ze zrozumieniem prezentuje w grze różne formy muzyczne: etiudy, utwory polifoniczne, klasyczny cykl sonatowy (do wyboru np.: sonatinę, sonatę, koncert), utwory kantylenowe, utwory taneczne, utwory ilustracyjne;
– podczas występu publicznego poprawnie wykonuje z pamięci następujący program: etiudę uwzględniającą technikę palcową obydwu rąk, etiudę zawierającą inny problem techniczny, utwór polifoniczny, jedną część sonatiny lub sonaty klasycznej (do wyboru: allegro sonatowe, rondo lub wariacje), utwór dowolny.
4. Samodzielne opracowywanie utworu muzycznego.
Uczeń:
– samodzielnie odczytuje zapis nutowy utworu w kluczach wiolinowym i basowym, poprawnie realizując od strony techniczno-wykonawczej i interpretacyjno-muzycznej: wysokość dźwięków, aplikaturę, rytm, metrum, tempo, artykulację, dynamikę, frazowanie, pedalizację, charakter muzyczny, interpretację;
– gra a vista łatwe utwory muzyczne w wolnym tempie:
a) posiada orientację przestrzenną na klawiaturze we wszystkich rejestrach,
b) kojarzy zapis nutowy z jego brzmieniem,
c) dokonuje wstępnej analizy utworu,
d) spostrzega i realizuje informacje na pięciolinii i poza nią;
– samodzielnie opracowuje proste utwory, dbając o poprawność tekstową.
5. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy w grze na instrumencie.
Uczeń:
– podczas samodzielnego ćwiczenia świadomie doskonali poprawność wykonawczą zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami technicznymi oraz interpretacyjnymi;
– koryguje popełniane błędy podczas swojej pracy.
6. Kształcenie umiejętności gry w zespole.
Uczeń:
– grając z innym instrumentalistą, na 4 ręce lub 2 fortepiany;
– wykonuje utwory oryginalne lub transkrypcje oraz akompaniamenty,
– realizuje zapis nutowy zawarty w partyturze,
– dąży do zgodności w zespołowej interpretacji utworu (wspólne tempo, artykulacja, dynamika, frazowanie),
– w czasie wykonywania jednej warstwy utworu słyszy pełne jego brzmienie,
– odpowiedzialnie współpracuje z innym wykonawcą.
7. Przygotowanie do publicznych występów estradowych.
Uczeń:
– stosuje różne sposoby pamięciowego opanowania utworów muzycznych;
– posiada umiejętność koncentracji na zadaniu muzycznym podczas publicznego występu;
– panuje nad tremą podczas publicznych występów muzycznych;
– potrafi dokonać krytycznej oceny wykonanych przez siebie utworów;
– stosuje w praktyce podstawowe zasady zachowania na estradzie.

GITARA CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości na muzykę.
Uczeń pod kierunkiem nauczyciela rozwija swoje zainteresowania, wrażliwość i wyobraźnię muzyczną oraz naturalną potrzebę ekspresji twórczej.
Kształtuje swój smak i gust muzyczny.
Poznaje pojęcia i terminy muzyczne, historię gitary, jej budowę i zasady konserwacji.
2. Kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń poznaje podstawy gry na instrumencie: prawidłowe funkcjonowanie aparatu gry, elementy techniki gitarowej oraz środki wyrazu artystycznego.
Wykorzystuje wiedzę ogólnomuzyczną do zrozumienia i wykonywania utworów.
Poznaje notację muzyczną (w tym oznaczenia notacji gitarowej), kształci umiejętność odczytywania muzycznego sensu utworu oraz grę a vista prostych utworów solowych i kameralnych.
Uczeń poznaje sposoby efektywnej pracy, kształci nawyki systematycznego i świadomego ćwiczenia oraz samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów. 3. Przygotowanie do publicznych występów.
Uczeń potrafi publicznie prezentować swoje umiejętności, zna zasady obycia estradowego, kształci umiejętności koncentracji oraz radzenia sobie z tremą.
Aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska (solista, kameralista, akompaniator). Potrafi współpracować z innymi wykonawcami.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości na muzykę.
Uczeń:
– rozwija zainteresowania i uzdolnienia muzyczne;
– uczestniczy jako świadomy odbiorca w życiu muzycznym szkoły i w wydarzeniach kulturalnych poza szkołą;
– świadomie korzysta z nagrań muzycznych i ze źródeł informacji;
– zna podstawy budowy gitary klasycznej, zasady użytkowania, strojenia, wymiany strun i konserwacji instrumentu;
– rozróżnia rodzaje gitar;
– zna historię gitary i muzyki gitarowej w zakresie podstawowym;
– poznaje literaturę gitarową z różnych epok.
2. Kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– prawidłowo posługuje się aparatem gry (postawa, układ rąk, właściwy sposób wydobycia dźwięku);
– dba o właściwy dobór akcesoriów (krzesło, ustawienie pulpitu, oświetlenie oraz wykorzystanie podnóżka, podgitarnika lub poduszki);
– posługuje się metronomem i tunerem lub kamertonem;
– kształci podstawową technikę gry (koordynacja pracy obu rąk, niezależność palców, tłumienie strun, uderzenie tirando i apoyando, gra dwudźwięków, trójdźwięków czterodźwięków i podstawowych akordów gitarowych, gra naturalnych i sztucznych flażoletów, chwyt barré, gra w pozycjach i zmiany pozycji, realizacja arpeggio, legato, tremolo, rasgueado i podstawowych ozdobników);
– samodzielnie odczytuje zapis nutowy;
– słucha własnej gry;
– dba o jakość dźwięku;
– analizuje własną grę pod kątem realizacji wskazówek nauczyciela, interpretacji i poprawności technicznej;
– świadomie ćwiczy i koryguje własne błędy;
– realizuje oznaczenia dynamiczne i agogiczne;
– z pomocą nauczyciela interpretuje utwory muzyczne zgodnie ze stylem, charakterem i budową formalną, zwracając uwagę na rytm, agogikę, dynamikę, barwę, artykulację i frazowanie;
– gra a vista łatwe utwory solowe i kameralne;
– samodzielnie opracowuje łatwe utwory pod względem techniczno-wykonawczym (aplikatura, frazowanie, dynamika, interpretacja);
– wykorzystuje wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych do zrozumienia i wykonywania utworów gitarwych;
– realizuje różne formy muzykowania zespołowego (np. zespoły gitarowe, akompaniament lub zespoły kameralne z udziałem innych instrumentów);
– wykonuje utwory z różnych epok (od renesansu do muzyki współczesnej) i gatunków: miniatury instrumentalne, formy cykliczne w całości lub wybrane części, opracowane samodzielnie utwory dowolne oraz etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych;
– wykonuje z pamięci wybrane utwory;
– wykonuje gamę C-dur oraz gamy krzyżykowe do czterech znaków – jednogłosowo, w tercjach i sekstach;
– zna podstawowe akordy durowe i mollowe w wyżej wymienionych tonacjach;
– z pomocą nauczyciela planuje swoją pracę domową.
3. Przygotowanie do publicznych wstępów.
Uczeń:
– uczestniczy w publicznych występach jako solista, kameralista lub akompaniator;
– stosuje powszechnie przyjęte zasady zachowania się na estradzie;
– panuje nad tremą w stopniu umożliwiającym występy przed publicznością;
– nawiązuje kreatywną współpracę z innymi wykonawcami;
– jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych osób;
– dokonuje krytycznej oceny swojej prezentacji;
– aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska jako wykonawca;
– jest świadomy potrzeby przestrzegania praw autorskich.

GRA A VISTA
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Sprawne wykonanie zapisu nutowego na instrumencie.
Uczeń wykonuje na instrumencie dostosowane do jego możliwości utwory muzyczne bez uprzedniego ćwiczenia.
2. Łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi.
Uczeń wykorzystuje w grze a vista podstawowe umiejętności w zakresie gry na instrumencie oraz wiedzę ogólnomuzyczną.
3. Samodzielne opracowywanie utworów.
Uczeń samodzielnie przygotowuje i wykonuje dostosowane do jego możliwości utwory muzyczne.
4. Rozbudzanie zainteresowania literaturą muzyczną.
Uczeń poznaje w sposób praktyczny literaturę muzyczną spoza bieżącego repertuaru.
5. Przygotowanie do gry zespołowej.
Uczeń wykorzystuje umiejętność gry a vista w pracy zespołowej.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Sprawne wykonanie zapisu nutowego na instrumencie.
Uczeń:
– dokonuje wstępnej analizy nowego tekstu muzycznego w celu poprawnego wykonania na instrumencie;
– wykorzystuje nawyki wzrokowe, słuchowe i ruchowe do sprawnej gry z nut;
– wykonuje a vista utwory muzyczne dostosowane do jego możliwości oraz przestrzega zasad poprawności:
a) zachowując zgodność z zapisem nutowym,
b) realizując wszelkie oznaczenia zamieszczone w tekście,
c) zachowując ciągłość wypowiedzi;
– dostrzega i analizuje błędy popełniane podczas wykonywania utworów.
2. Łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Uczeń:
– wykonuje a vista utwory muzyczne dostosowane do jego możliwości, wykorzystując w grze:
a) podstawową wiedzę o notacji muzycznej,
b) wiedzę o tonacjach, interwałach i akordach,
c) podstawowe wiadomości o budowie formalnej utworów.
3. Samodzielne opracowywanie utworów.
Uczeń:
– samodzielnie przygotowuje i wykonuje nowe, wskazane przez nauczyciela lub wybrane przez siebie utwory:
a) realizuje zapis nutowy zgodnie z oznaczeniami metrorytmicznymi, dynamicznymi, agogicznymi, artykulacyjnymi i wyrazowymi,
b) rozpoznaje zawarty w utworze sens muzyczny,
c) stosuje wskazówki nauczyciela odnoszące się do pracy nad utworem,
d) proponuje własną interpretację.
4. Rozbudzanie zainteresowania literaturą muzyczną.
Uczeń:
– zdobywa informacje o literaturze muzycznej w zakresie wskazanym przez nauczyciela; – zapoznaje się z literaturą muzyczną w swojej specjalności instrumentalnej;
– poznaje poprzez wykonanie na instrumencie wybrane, dostosowane do jego możliwości utwory;
– wyraża własne opinie dotyczące poznawanych utworów.
5. Przygotowanie do gry zespołowej.
Uczeń:
– wykonuje na instrumencie wspólnie z nauczycielem lub innymi uczniami utwory muzyczne, dostosowane do jego możliwości (bez uprzedniego ćwiczenia);
– samodzielnie przygotowuje łatwe utwory muzyczne do wspólnego wykonania na instrumencie z nauczycielem lub innymi uczniami;
– nawiązuje poprawne relacje z kolegami w zespole;
– współdziała w pracy zespołowej w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

HARFA CELTYCKA / PEDAŁOWA
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na harfie.
Uczeń kształci prawidłową postawę przy instrumencie oraz posługiwanie się prawidłowym, naturalnym i swobodnym aparatem gry.
Poznaje zasady strojenia i konserwacji instrumentu.
Rozwija podstawy techniki instrumentalnej oraz wrażliwość na jakość dźwięku i intonację. Próbuje improwizować proste tematy melodyczne i grać ze słuchu.
2. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej.
Uczeń poznaje zasady notacji muzycznej oraz podstawowe terminy i pojęcia niezbędne do realizacji utworu muzycznego. Zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą budowy i historii instrumentu.
3. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń rozwija wrażliwość artystyczną oraz zainteresowania muzyczne poprzez uczęszczanie na koncerty i słuchanie muzyki z nagrań.
Uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska.
4. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń pod kierunkiem nauczyciela poznaje sposoby samodzielnej pracy w zakresie jej organizacji, kontroli i samooceny.
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń kształci umiejętności koncentracji, zasad zachowania się na estradzie podczas występu, współpracy z innymi instrumentalistami w zespole, wspierając ich swoją wiedzą i wrażliwością artystyczną.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na harfie.
Uczeń:
– prawidłowo, naturalnie i swobodnie posługuje się aparatem gry;
– kształci odpowiednie nawyki siedzenia przy instrumencie, gwarantujące prawidłowy rozwój oraz zdobycie właściwej techniki gry ;
– posługuje się podstawową techniką gry na harfie pozwalającą na wykonywanie utworów; – potrafi nastroić harfę, używając elektronicznego aparatu do strojenia instrumentu;
– samodzielnie ustawia odpowiednie haczyki lub pedały przed rozpoczęciem gry oraz w trakcie wykonywania utworu;
– prawidłowo odczytuje zapis muzyczny od strony melodyki, harmonii, rytmiki i frazowania; – właściwie realizuje zawarte w utworze oznaczenia artykulacyjne oraz typowe dla harfy wybrane efekty brzmieniowe, takie jak: glissanda, flażolety, arpeggia, dźwięki ksylofonowe, zarywanie strun paznokciami, wykonywanie efektów perkusyjnych;
– prawidłowo interpretuje utwór;
– dba o piękno dźwięku i intonację w wykonywanych utworach;
– w pracy nad utworami rozwija pamięć muzyczną, potrafi zagrać ze słuchu nieskomplikowane melodie;
– potrafi zaaranżować łatwe utwory do celów muzykowania zespołowego;
– zapoznaje się z techniką pedałową harfy koncertowej i uczy się wrażliwości na zmiany chromatyczne poszczególnych dźwięków; dostrzega zarazem zmiany harmoniczne w przebiegu utworu oraz rolę mechanizmu pedałowego.
2. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej.
Uczeń:
– dysponuje elementarną wiedzą w zakresie historii harfy oraz jej budowy (umie nazwać poszczególne, najważniejsze części instrumentu);
– zna notację w kluczu wiolinowym i basowym;
– zna terminologię muzyczną w zakresie melodyki, frazowania, rytmiki, artykulacji, dynamiki i agogiki oraz podstawowych harfowych efektów brzmieniowych;
– rozpoznaje formę, prostą harmonię, określa czas powstania i stylistykę utworów, które wykonuje;
– zna i stosuje zasady prawidłowego wydobywania i kształtowania dźwięku.
3. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń:
– wykazuje radość z muzykowania na instrumencie oraz rozwija swoją muzyczną wrażliwość;
– rozwija muzykalność poprzez grę w duetach i większych zespołach;
– czynnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły;
– uczęszcza na koncerty w szkole i poza szkołą;
– potrafi określić własne preferencje repertuarowe i brzmieniowe;
– rozwija zainteresowania muzyczne poprzez wyszukiwanie ciekawych nagrań;
– odróżnia i nazywa podstawowe gatunki muzyki, takie jak: muzyka klasyczna, folklorystyczna, popularna i jazzowa.
4. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń:
– rozpoznaje i koryguje błędy;
– umie dostosować metodę ćwiczenia do sposobu rozwiązania występującego problemu technicznego, stosując wskazówki nauczyciela i respektując wymagania tekstu;
– opracowuje plan pracy, uwzględniając ćwiczenie na instrumencie w harmonogramie dnia;
– ocenia efekty swojej pracy;
– dba o prawidłowe warunki pracy (materiały nutowe, ustawienie harfy, stołka i pulpitu).
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń:
– koncentruje się przed wyjściem na estradę i podczas występu przed publicznością;
– potrafi prawidłowo nastroić harfę przed występem publicznym;
– wykazuje się znajomością zasad obycia estradowego w zakresie stroju i zachowania na scenie;
– w prezentacji estradowej wykorzystuje swoją wyobraźnię muzyczną i wrażliwość;
– wyzwala w sobie radość muzykowania;
– potrafi umiejętnie słuchać drugiego głosu podczas gry w duetach;
– bierze udział w popisach i audycjach muzycznych;
– potrafi odpowiednio zachować się jako słuchacz.

KLARNET
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Kształcenie wiedzy i rozwijanie zainteresowania muzyką.
Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu zasad muzyki i notacji muzycznej.
Rozwija uzdolnienia muzyczne stosownie do wieku i predyspozycji.
2. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń poznaje możliwości techniczne instrumentu i prawidłowy sposób wydobywania dźwięków na klarnecie.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Uczeń realizuje projekty artystyczne w zakresie swojej specjalności – indywidualnie i w pracy zespołowej.
4. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń posiada niezbędne umiejętności w zakresie występów publicznych.
Chętnie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym, bierze udział w audycjach szkolnych i koncertach pozaszkolnych.
5. Przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej.
Uczeń jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkole muzycznej II st. oraz do świadomego odbioru muzyki.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Kształcenie wiedzy i rozwijanie zainteresowania muzyką.
Uczeń:
– uczęszcza na koncerty, słucha muzyki z nagrań i interesuje się kulturą;
– zna podstawową literaturę przeznaczoną na klarnet;
– zna w stopniu podstawowym historię swojego instrumentu;
– gra wyznaczone przez pedagoga (z uwzględnieniem własnych upodobań) utwory o zróżnicowanym charakterze;
– muzykuje w zespole, ucząc się jednocześnie współpracy i odpowiedzialności;
– zna i stosuje podstawowe pojęcia i terminy muzyczne, w szczególności: dźwięk, melodia, harmonia, rytm, agogika, metrum, artykulacja, dynamika, tonacja, gama, pasaż, akord;
– w pracy nad utworami oraz podczas rozmów o muzyce wykorzystuje poznaną wiedzę na temat epok, stylów i kompozytorów.
2. Opanowanie podstaw gry na instrumencie.
Uczeń:
– zna budowę i zasady konserwacji instrumentu;
– samodzielnie składa i rozkłada instrument;
– samodzielnie dobiera, oznacza i zmienia stroik, przymocowuje go ligaturą do ustnika;
– zna podstawy techniki oddechu i zadęcia, niezbędne do dalszego rozwoju;
– kontroluje i właściwie prowadzi strumień powietrza;
– utrzymuje prawidłową postawę podczas gry, trzyma instrument pod odpowiednim kątem oraz poprawnie układa ręce i palce;
– zna i stosuje podstawowe rodzaje artykulacji, w szczególności: legato i non-legato;
– zna i stosuje podstawowe określenia dynamiczne, takie jak: piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, crescendo, decrescendo;
– prawidłowo odczytuje i realizuje oznaczenia tempa;
– prawidłowo realizuje struktury rytmiczne w wykonywanych utworach;
– potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela nastroić instrument oraz wydobyć właściwą intonację;
– dysponuje biegłością palcową, umożliwiającą mu wykonanie wybranych utworów;
– zna zasady notacji muzycznej;
– dba o estetykę wykonania – jest wrażliwy na jakość techniczną i artystyczną dźwięku.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Uczeń:
– samodzielnie i bezbłędnie odczytuje zapis nutowy, dostosowany do jego możliwości; uwzględnia oznaczenia metrorytmiczne, dynamiczne i agogiczne;
– interpretuje utwory pod kierunkiem pedagoga, zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej; wyraża emocje i wydobywa charakter utworu;
– samodzielnie i efektywnie ćwiczy, korygując popełniane błędy;
– poprawnie wykonuje z pamięci wyznaczony przez pedagoga zakres materiału;
– jest przygotowany do gry z akompaniamentem i w zespołach kameralnych;
– muzykuje w zespole, ucząc się jednocześnie współpracy i odpowiedzialności.
4. Czynne uczestnictwo w życiu muzycznym.
Uczeń:
– stara się odpowiedzialnie przygotowywać do występów publicznych;
– zna zasady zachowania się na estradzie: odpowiedni strój, wejście i zejście z estrady, ukłon;
– rozwija umiejętność koncentracji przed występem i podczas gry przed publicznością;
– zna i stosuje sposoby radzenia sobie z tremą;
– dokonuje prawidłowej analizy własnej gry;
– bierze udział w popisach szkolnych i koncertach okolicznościowych.
5. Przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej.
Uczeń:
– posiada predyspozycje do dalszego kształcenia;
– wykazuje zainteresowanie grą na instrumencie;
– posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do dalszego kształcenia;
– potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę zdobytą w procesie kształcenia w szkole muzycznej I stopnia w dalszym kształtowaniu swojej osobowości;
– czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym.

KLAWESYN DODATKOWY
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń rozwija zainteresowania muzyczne poprzez pracę nad interpretacją utworów, słuchanie muzyki oraz uczestniczenie w życiu kulturalnym.
2. Zapoznanie z teoretycznymi podstawami gry na instrumencie.
Uczeń poznaje budowę klawesynu, zasady notacji i pojęcia niezbędne w odczytaniu i realizacji zapisu muzycznego.
3. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń kształci prawidłowe posługiwanie się aparatem gry oraz zdobywa podstawy techniki klawesynowej.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń:
– interpretuje utwór zgodnie z zapisem muzycznym i stylem;
– czynnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska.
2. Zapoznanie z teoretycznymi podstawami gry na instrumencie.
Uczeń:
– zdobywa wiedzę o budowie i możliwościach technicznych klawesynu;
– zna podstawowe zasady notacji muzyki klawesynowej;
– rozumie znaczenie podstawowych terminów muzycznych.
3. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– prezentuje właściwą postawę podczas gry na instrumencie;
– dysponuje prawidłowym aparatem gry oraz dobrą korelacją lewej i prawej ręki;
– realizuje właściwą artykulację i ornamentację.

KLAWESYN
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń kształci prawidłowe posługiwanie się aparatem gry oraz zdobywa podstawy techniki klawesynowej.
2. Zapoznanie z teoretycznymi podstawami gry na klawesynie oraz podstawową wiedzą muzyczną.
Uczeń zdobywa wiedzę na temat budowy klawesynu i sposobów gry na instrumencie; poznaje reprezentatywne utwory z literatury klawesynowej, skomponowane w różnych epokach i stylach oraz kształci umiejętności analizy i interpretacji materiału muzycznego. 3. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
Uczeń postępuje zgodnie z zasadami etyki, poznaje i stosuje zasady komunikacji społecznej. Uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– zachowuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie;
– poprawnie posługuje się aparatem gry z dobrą korelacją lewej i prawej ręki oraz podstawową biegłością palcową;
– prawidłowo odczytuje prosty zapis muzyczny, interpretuje zawarte w nim oznaczenia wykonawcze i artykulacyjne ;
– starannie realizuje zaplanowaną ornamentację;
– stosuje różne sposoby zapamiętywania utworów;
– wykonuje a vista proste utwory;
– samodzielnie opracowuje proste utwory;
– dysponuje repertuarem obejmującym zróżnicowane formy i style, w tym proste formy taneczne, polifoniczne i sonaty wczesnoklasyczne;
– wykonuje proste utwory w różnych formach muzykowania zespołowego.
2. Zapoznanie z teoretycznymi podstawami gry na klawesynie oraz podstawową wiedzą muzyczną.
Uczeń:
– zna i definiuje podstawowe terminy i pojęcia muzyczne;
– potrafi wymienić podstawowe cechy form i gatunków muzyki klawesynowej,
– definiuje strukturę formalną wykonywanego utworu, zna zasady akcentowania, wskazuje motywy, frazy i inne odcinki muzyczne;
– wykorzystuje z wiedzę z zakresu obsługi klawesynu;
– pozyskuje niezbędne materiały i wiedzę ze zbiorów bibliotecznych lub multimediów.
3. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
Uczeń:
– postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami etyki;
– dba o kulturalne, zgodne z normami społecznymi zachowanie;
– jest zdolny do samodzielnej i dobrze zorganizowanej pracy;
– jest przygotowany do pracy zespołowej oraz do współpracy w grupie i na rzecz grupy;
– przestrzega podstawowych zasad zachowania się na estradzie;
– potrafi krytycznie ocenić własną prezentację;
– czynnie uczestniczy życiu muzycznym i korzysta z zasobów kultury w różnych dziedzinach sztuki .

KONTRABAS
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń rozwija muzyczne zainteresowania, uczęszczając na koncerty i słuchając muzyki z nagrań. Uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska.
2. Poznanie teoretycznych podstaw gry na instrumencie.
Uczeń poznaje zasady notacji oraz podstawowe terminy i pojęcia muzyczne, niezbędne do odczytania i realizacji tekstu muzycznego.
Zdobywa wiedzę z zakresu historii, budowy instrumentu oraz zasad jego konserwacji.
3. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń kształci umiejętność zachowania prawidłowej postawy podczas gry na instrumencie oraz właściwego posługiwania się aparatem gry.
Poznaje zasady strojenia instrumentu.
Rozwija podstawy techniki instrumentalnej oraz wrażliwość na jakość dźwięku i intonację. Próbuje improwizować proste tematy melodyczne i grać ze słuchu.
4. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń, pod kierunkiem nauczyciela, poznaje sposoby samodzielnej pracy w zakresie jej organizacji, stosowania odpowiednich technik oraz kształci umiejętność kontrolowania własnej gry i samooceny.
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń poznaje zasady występów publicznych, nabywa umiejętności koncentracji, prezentacji estradowej, pokonywania tremy oraz współpracy z akompaniatorem i innymi instrumentalistami w ramach zespołu kameralnego i orkiestry.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń:
– uczestniczy w życiu muzycznym swojej szkoły i środowiska (koncerty, audycje, uroczystości okolicznościowe), występuje solo i w różnych formach muzykowania zespołowego;
– korzysta z dostępnych dóbr kultury;
– zna podstawowe gatunki muzyki;
– przestrzega zasad dobrego wychowania;
– rozwija swoje muzyczne zainteresowania: uczęszcza na koncerty, słucha muzyki z nagrań, poznaje wybrane utwory z literatury kontrabasowej;
– poznaje i szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów;
– posiada wiedzę niezbędną do uczestnictwa w życiu muzycznym.
2. Poznanie teoretycznych podstaw gry na instrumencie.
Uczeń:
– zna i stosuje podstawowe terminy i pojęcia muzyczne;
– zna i odczytuje zapis nutowy, w szczególności: nazwy strun, oznaczenia pozycji, aplikaturę, kierunki smyczka, oznaczenia dynamiczne i artykulacyjne;
– wykorzystuje wiedzę ogólnomuzyczną w działaniach praktycznych;
– zna budowę gam durowych i mollowych oraz pasaży (do 4 znaków przykluczowych);
– zna w stopniu podstawowym historię, budowę oraz zasady konserwacji kontrabasu i smyczka, a także ich bezpiecznego transportu i konserwacji;
– stosuje wybrane elementy technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
3. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– przyjmuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie (postawa stojąca, postawa siedząca);
– poprawnie dysponuje aparatem gry;
– jest wrażliwy na jakość dźwięku, intonacji i rytmu;
– posiada kompetencje do publicznej prezentacji utworów;
– stosuje podstawową technikę gry z uwzględnieniem właściwego podziału smyczka (gra całym smyczkiem oraz jego poszczególnymi częściami);
– operuje podstawowymi sposobami artykulacji: detach?, martel?, portato, legato, staccato i pizzicato;
– gra w pozycjach ?szyjkowych? (bez użycia kciuka);
– realizuje poprawnie oznaczenia agogiczne i dynamiczne;
– podejmuje próby wibracji oraz swobodnie ją stosuje;
– samodzielnie stroi instrument;
– zna i wykorzystuje w swojej grze flażolety naturalne;
– zna i stosuje podstawowe sposoby frazowania;
– czyta nuty a vista w stopniu pozwalającym na zagranie prostych melodii.
4. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń:
– realizuje uwagi nauczyciela podczas pracy nad utworem;
– zna i wykorzystuje metody samodzielnego ćwiczenia;
– świadomie i systematycznie ćwiczy oraz koryguje własne błędy;
– samodzielnie odczytuje prosty zapis nutowy;
– kontroluje jakość dźwięku, intonację i rytm.
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń:
– rozumie potrzebę współdziałania w zespole;
– zdobywa doświadczenia w zakresie występów publicznych;
– zna i stosuje podstawowe zasady zachowania się na estradzie;
– wykorzystuje elementy ?zabaw dydaktycznych? do rozwoju techniki instrumentalnej;
– wykazuje umiejętność pamięciowego opanowania części repertuaru;
– współpracuje z akompaniatorem oraz z muzykami zespołu kameralnego i orkiestry;
– jest świadomy znaczenia muzykowania zespołowego w rozwoju artystycznym;
– jest przygotowany do dalszego kształcenia w grze na instrumencie.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU Z AUDYCJAMI MUZYCZNYMI
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozwijanie słuchu muzycznego.
Uczeń rozwija umiejętności słuchowego rozpoznawania struktur melodycznych, metrorytmicznych i harmonicznych oraz zmian w zakresie elementów i budowy dzieła muzycznego; potrafi zaznaczyć w przebiegu muzycznym poznane struktury i rozróżnić zjawiska muzyczne.
2. Rozwijanie umiejętności czytania nut głosem.
Uczeń odtwarza głosem zapis nutowy na podstawie znajomości notacji muzycznej oraz wykształconych wyobrażeń słuchowych (kierunek melodii, brzmienie poszczególnych interwałów, relacje czasowe), zwraca uwagę na intonację.
3. Kształcenie ekspresji muzycznej.
Uczeń rozwija wyobraźnię i wrażliwość muzyczną, potrafi wypowiadać się poprzez aktywność muzyczną, kształtuje twórczą postawę wobec stawianych zadań.
4. Kształcenie podstawowej wiedzy z zakresu teorii muzyki.
Uczeń posługuje się właściwą terminologią muzyczną, rozumie podstawowe pojęcia i oznaczenia muzyczne, dostrzega, rozróżnia i buduje poznane struktury.
5. Rozbudzanie zainteresowania literaturą muzyczną.
Uczeń zapoznaje się z różnorodną literaturą muzyczną, opisuje dzieło posługując się terminologią muzyczną. Kształtuje umiejętność świadomego odbioru muzyki i jej wartościowania. Wyraża własne opinie dotyczące słuchanych utworów.
6. Wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy i umiejętności.
Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności do realizacji innych przedmiotów muzycznych, dostrzega korelację między zagadnieniami pochodzącymi z różnych przedmiotów.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozwijanie słuchu muzycznego.
Uczeń:
– rozpoznaje:
a) struktury melodyczne: skalę majorową (odmiana naturalna) i minorową (odmiana naturalna, harmoniczna, dorycka i melodyczna), interwały proste gamowłaściwe i w oderwaniu od tonacji, trójdźwięki majorowe, minorowe, zmniejszone i zwiększone w postaci zasadniczej, dominantę septymową w postaci zasadniczej z rozwiązaniem, progresje, dźwięki obce w melodii; zagadnienia realizowane są w tonacjach do trzech znaków przykluczowych;
b) struktury harmoniczne: interwały proste gamowłaściwe i w oderwaniu od tonacji, trójdźwięki majorowe, minorowe, zwiększone i zmniejszone w postaci zasadniczej, triadę harmoniczną w majorze naturalnym i minorze harmonicznym, dominantę septymową w postaci zasadniczej z rozwiązaniem; zagadnienia realizowane są w tonacjach do trzech znaków przykluczowych;
c) struktury metrorytmiczne: wartości rytmiczne, grupy rytmiczne regularne oraz triolę, takty ćwierćnutowe (2/4, 3/4, 4/4) i ósemkowe (3/8, 6/8), synkopę, przedtakt, fermatę;
d) elementy dzieła muzycznego, jego budowę formalną i fakturę;
e) polskie tańce narodowe;
f) brzmienie instrumentów muzycznych, w szczególności nauczanych w danej szkole;
g) podstawowe rodzaje głosów wokalnych.
– zapisuje, uzupełnia i koryguje przebiegi melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne jednogłosowe (dyktanda, ćwiczenia solfeżowe, przykłady z literatury muzycznej oraz z repertuaru uczniowskiego) – zapamiętuje motywy melodyczne i rytmiczne, fragmenty piosenek i utworów muzycznych.
2. Rozwijanie umiejętności czytania nut głosem.
Uczeń:
– realizuje głosem z nut:
a) nierytmizowane następstwa dźwięków różnej wysokości,
b) proste motywy i melodie oparte o poznane struktury interwałowe i harmoniczne,
c) przebiegi rytmiczne,
d) melodie z akompaniamentem drugiej osoby.
Zagadnienia realizowane są następującymi sposobami: solmizacją, literowo, stopniami gamy, tataizacją oraz z tekstem.
3. Kształcenie ekspresji muzycznej
Uczeń:
– tworzy własne wypowiedzi muzyczne (improwizuje głosem i na instrumentach, komponuje miniatury muzyczne);
– odczytuje i realizuje zapisany tekst muzyczny, zgodnie z zawartymi oznaczeniami wykonawczymi i wskazówkami interpretacyjnymi;
– aktywnie słucha muzyki, wykorzystując proste formy ruchu, w tym taktowanie.
4. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii muzyki.
Uczeń:
– stosuje:
a) zasady notacji i kaligrafii muzycznej, dotyczące zapisu pojedynczych dźwięków i współbrzmień w kluczach wiolinowym i basowym, na pięciolinii oraz na liniach dodanych dolnych i górnych, symboli interwałów i akordów, wartości rytmicznych nut i pauz, grup rytmicznych, kropki przy nucie, fermaty, łuków, znaków przykluczowych, znaków chromatycznych pojedynczych, przenośników oktawowych, transpozycji, znaków zakończenia utworu i innych skrótów pisowni muzycznej;
b) solmizacyjne i literowe nazwy dźwięków, odpowiadających stopniom gamy w poznanych tonacjach, nazwy oktaw w zakresie C ? c 3
c) terminologię, związaną z pokrewieństwem gam (równoległość, jednoimienność, koło kwintowe) w zakresie poznanych tonacji;
d) zasady budowy poznanych struktur melodycznych, harmonicznych i metrorytmicznych.
5. Rozbudzanie zainteresowania literaturą muzyczną.
Uczeń:
– opisuje prostymi określeniami wysłuchane przykłady muzyczne, stosując podstawowe pojęcia z zakresu:
a) elementów dzieła muzycznego (rytmiki, melodyki, harmoniki, artykulacji, agogiki, dynamiki, kolorystyki),
b) budowy formalnej (w oparciu o budowę okresową i ewolucyjną),
c) faktury utworu (monofonia, polifonia, homofonia);
– określa na przykładach muzycznych cechy polskich tańców narodowych i cechy muzyki ludowej;
– wymienia i ogólnie charakteryzuje:
a) epoki (barok, klasycyzm, romantyzm, muzykę XX i XXI wieku), twórczość kompozytorów je reprezentujących (w szczególności: J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina, K. Szymanowskiego),
b) zawody związane z muzyką, w tym: wykonawca – instrumentalista i wokalista, kompozytor, dyrygent, lutnik, reżyser dźwięku,
c) najważniejsze wydarzenia muzyczne (np. festiwale, konkursy);
– potrafi korzystać ze wskazanych tradycyjnych i multimedialnych zbiorów literatury muzycznej, oprogramowania komputerowego wspomagającego naukę i rozwój kompetencji muzycznych.

6. Wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy i umiejętności.
Uczeń:
– stosuje terminologię muzyczną w wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie zdobytej wiedzy i umiejętności;
– dostrzega, odczytuje i wykonuje poznane struktury melodyczne, harmoniczne i metrorytmiczne;
– charakteryzuje dzieło muzyczne;
– wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w realizacji innych przedmiotów, zwłaszcza instrumentu głównego.

OBÓJ
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej.
Uczeń rozwija zainteresowania muzyczne, uczęszczając na koncerty i słuchając muzyki z nagrań; rozwija zdolności muzyczne i predyspozycje. Zdobywa wiedzę o muzyce.
2. Opanowanie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń zna ogólną budowę instrumentu, jego możliwości techniczne, zdobywa umiejętności w zakresie posługiwania się aparatem gry, techniką i ekspresją wyrazu.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Uczeń realizuje indywidualnie i zespołowo projekty artystyczne w zakresie swojej specjalności. Uczestniczy w audycjach i koncertach szkolnych oraz poza szkołą. Umiejętnie współpracuje z kolegami w zespole.
4. Czyny udział w życiu muzycznym.
Uczeń posiada niezbędne umiejętności w zakresie występów publicznych.
5. Przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej.
Uczeń jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkole muzycznej II st. oraz do świadomego odbioru muzyki.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką.
Uczeń:
– uczęszcza na koncerty;
– interesuje się kulturą ;
– zna podstawową literaturę muzyczną na obój;
– zna podstawowe wiadomości z zakresu budowy i historii swojego instrumentu;
– gra wybrane przez pedagoga (z uwzględnieniem upodobań ucznia) utwory o zróżnicowanym charakterze ;
– zna i definiuje podstawowe pojęcia i terminy muzyczne, w szczególności: dźwięk, melodia, harmonia, rytm, agogika, metrum, artykulacja, dynamika, tonacja, gama, pasaż, akord;
– wykorzystuje poznaną wiedzę na temat epok, stylów i kompozytorów w pracy nad utworami oraz podczas rozmów o muzyce.
2. Opanowanie podstaw gry na instrumencie
Uczeń:
– zna budowę i zasady konserwacji instrumentu;
– samodzielnie składa i rozkłada instrument;
– dba o stroiki do swojego instrumentu;
– właściwie posługuje się techniką oddechu i zadęcia;
– prawidłowo operuje i kontroluje strumień powietrza;
– utrzymuje właściwą postawę podczas gry, trzyma instrument pod odpowiednim kątem oraz poprawnie układa ręce i palce;
– zna i stosuje podstawowe rodzaje artykulacji ; w szczególności legato i non-legato;
– zna i stosuje podstawowe określenia dynamiczne, takie jak: piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, crescendo, decrescendo;
– prawidłowo odczytuje i realizuje oznaczenia tempa;
– odczytuje i realizuje struktury rytmiczne w wykonywanych utworach;
– samodzielnie stroi instrument oraz dba o czystość intonacji;
– posługuje się właściwym poziomem biegłości palcowej; – zna zasady notacji muzycznej; – dba o estetykę wykonania i optymalną jakość dźwięku.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Uczeń:
– samodzielnie i bezbłędnie odczytuje łatwy, dostosowany do swoich możliwości tekst nutowy, realizuje oznaczenia metrorytmiczne, dynamiczne i agogiczne;
– pod kierunkiem pedagoga interpretuje utwory zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej, wyraża emocje i wydobywa charakter utworu;
– samodzielnie i efektywnie ćwiczy, korygując popełniane błędy;
– poprawnie wykonuje na pamięć wyznaczony przez pedagoga zakres materiału;
– jest przygotowany do gry z akompaniamentem oraz w zespołach kameralnych;
– muzykuje w zespole, ucząc się jednocześnie współpracy i odpowiedzialności za poziom wykonywanych utworów.
4. Czynny udział w życiu muzycznym.
Uczeń:
– odpowiedzialnie i świadomie przygotowuje się do występów publicznych;
– stosuje zasady zachowania się na estradzie: odpowiedni strój, wejście i zejście z estrady, ukłon;
– koncentruje się przed występem i podczas gry przed publicznością;
– stosuje sposoby radzenia sobie z tremą;
– dokonuje krytycznej oceny własnej gry;
– bierze udział w popisach szkolnych i koncertach.
5. Przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej.
Uczeń:
– posiada odpowiednie kompetencje do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia oraz rozwijania swojej osobowości muzycznej;
– wykazuje zainteresowanie grą na instrumencie;
– zrealizował zadania techniczno – wykonawcze przewidziane programem szkoły I stopnia;
– interesuje się i uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym.

ORGANY
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Zdobycie podstawowej wiedzy ogólnomuzycznej.
Uczeń poznaje elementy notacji muzycznej oraz zaznajamia się z terminami muzycznymi dotyczącymi konstrukcji i wykonania dzieła muzycznego.
2. Umuzykalnienie i rozwój zainteresowań muzycznych.
Uczeń rozwija zainteresowania muzyczne, uczęszczając na koncerty i słuchając muzyki z nagrań. Bierze udział w życiu muzycznym szkoły i środowiska.
3. Zdobycie podstawowych umiejętności gry na organach.
Uczeń zaznajamia się z obsługą i działaniem organów, kształci umiejętność zachowania prawidłowej postawy podczas gry na instrumencie oraz odpowiedniego posługiwania się aparatem gry.
4. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń zdobywa umiejętności samodzielnej organizacji pracy, ćwiczenia oraz interpretacji utworów muzycznych.
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń kształci umiejętności koncentracji przed występem oraz podczas prezentacji estradowej.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Zdobycie podstawowe wiedzy ogólnomuzycznej.
Uczeń:
– zna podstawowe pojęcia i terminy muzyczne w zakresie: melodyki, rytmiki, dynamiki, agogiki i artykulacji;
– posługuje się wiedzą z zakresu notacji w kluczu wiolinowym i basowym;
– wykorzystuje wiedzę ogólnomuzyczną w praktyce wykonawczej (potrafi odpowiednio odczytać i zastosować w grze oznaczenia rytmiczne, dynamiczne, agogiczne i artykulacyjne);
2. Umuzykalnianie i rozwój zainteresowań muzycznych.
Uczeń:
– uczestniczy w różnych przejawach życia kulturalnego, w szczególności w audycjach klasowych, koncertach szkolnych, konkursach i innych imprezach muzycznych;
– poznaje literaturę muzyczną za pomocą środków tradycyjnych i technik multimedialnych.
3. Zdobycie podstawowych umiejętności gry na organach.
Uczeń:
– zna budowę, działanie i sposób obsługi organów;
– kształci nawyki zachowania prawidłowej postawy (dobre ułożenie rąk na manuale i nóg na klawiaturze pedałowej);
– posługuje się techniką gry organowej (manuałowej, pedałowej i wzajemnej ich korelacji); – wykonuje utwory różnymi sposobami artykulacji;
– wykorzystuje technikę gry fortepianowej, stosowaną w różnych formach muzycznych, do doskonalenia umiejętności gry na organach;
4. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń:
– organizuje swoją pracę, ćwiczy w sposób przemyślany;
– stosuje w praktyce wskazówki i zalecenia nauczyciela;
– rozumie potrzebę systematycznej pracy dla osiągnięcia wyznaczonych celów;
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń:
– prezentuje przygotowane utwory publicznie;
– zna i stosuje sposoby koncentracji przed występem i w trakcie koncertu;
– zna i stosuje zasady dotyczące występu publicznego (strój, zachowanie).

ORKIESTRA
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Kształcenie zamiłowania do muzykowania w orkiestrze.
Rozwija zamiłowanie do gry w orkiestrze, pracy w grupie oraz odczuwa satysfakcję z powierzonych i zrealizowanych zadań artystycznych.
2. Przygotowanie ucznia do pracy w orkiestrze.
Uczeń kształtuje wiedzę i umiejętności niezbędne do gry w zespole orkiestrowym; wykorzystuje doświadczenia zdobyte w trakcie nauki innych przedmiotów muzycznych.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Kształcenie zamiłowania do muzykowania w orkiestrze.
Uczeń:
– jest świadomy roli, jaką pełni instrumentalista w zespole;
– wykazuje dyscyplinę artystyczną i ogólnowychowawczą;
– jest systematyczny, punktualny, cierpliwy, wytrwały i koleżeński;
– uczestniczy w prezentacjach zespołu;
– posiada umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy;
– dba o estetykę sceniczną zespołu, zgodną z obowiązującymi normami.
2. Przygotowanie ucznia do pracy w orkiestrze.
Uczeń:
– zna notację muzyczną, w szczególności: wartości nut i pauz, metrum, wysokości dźwięków, znaki chromatyczne, orientuje się we współzależności głosów w utworach orkiestrowych;
– czyta nuty ze zrozumieniem w zakresie umożliwiającym wykonanie a vista prostych utworów muzycznych, wykonanych w wolnym tempie;
– posiada podstawowe umiejętności w zakresie techniki gry na instrumencie;
– wykorzystuje w grze podstawowe dla swojego instrumentu sposoby artykulacji , agogiki, dynamiki oraz frazowania;
– samodzielnie stroi swój instrument i dba o prawidłową intonację;
– zachowuje prawidłową postawę podczas gry;
– dba o puls, swobodę ruchu oraz odpowiednią koncentrację podczas pracy w zespole;
– kształtuje piękno barwy dźwięku podczas gry;
– samodzielnie przygotowuje swoje miejsce pracy do zajęć, koryguje popełniane błędy, słuchając pozostałych członków zespołu;
– dba o właściwe wyposażenie do pracy w orkiestrze;
– samodzielnie zaznacza w nutach uwagi nauczyciela prowadzącego zajęcia;
– wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną w zakresie wskazanym przez nauczyciela (np. dokonuje nagrań audio próby, lekcji lub własnej gry w domu) do lepszego przygotowania prezentacji muzycznej;
– dokonuje krytycznej oceny wykonywanego utworu oraz koryguje popełniane błędy;
– pracuje w zespole nad zadaniami wyznaczonymi przez nauczyciela;
– wykazuje gotowość do występów.

PERKUSJA
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Kształcenie teoretycznych podstaw gry na instrumencie.
Uczeń zdobywa teoretyczną wiedzę, niezbędną do realizacji zadań muzycznych oraz obsługi instrumentów.
2. Kształcenie umiejętności gry na instrumencie Uczeń kształci umiejętność zachowania prawidłowej postawy przy instrumencie oraz technikę gry w celu poprawnej realizacji zadań na instrumencie.
3. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad utworem
Uczeń nabywa i rozwija umiejętność świadomego ćwiczenia oraz korekty własnych błędów.
4. Przygotowanie do udziału w życiu artystycznym oraz występów na estradzie.
Uczeń aktywnie uczestniczy w kulturze, różnych formach życia muzycznego szkoły i poza szkołą.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Kształcenie teoretycznych podstaw gry na instrumencie.
Uczeń:
– zdobywa podstawową wiedzę na temat historii podstawowych instrumentów perkusyjnych, ich budowy, pochodzenia i roli;
– posiada podstawową wiedzę dotyczącą użytkowania i konserwacji
– instrumentarium, np. wymiany membrany oraz jej strojenia, przygotowania instrumentu do bezpiecznego transportu;
– zna nazwy wybranych instrumentów w podstawowych językach nowożytnych.
2. Kształcenie umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– przyjmuje prawidłową postawę przy poszczególnych instrumentach, uwzględnia specyfikę każdego z nich;
– zna prawidłowe zasady posługiwania się aparatem gry na poszczególnych instrumentach;
– prawidłowo wydobywa dźwięk na instrumentach, uwzględnia ich specyfikę, barwę i teksturę;
– prawidłowo odczytuje tekst muzyczny oraz wykonuje łatwy utwór a vista;
– posługuje się podstawowymi technikami gry na instrumentach perkusyjnych – z uwzględnieniem:
a) umiejętności gry tremolo naprzemiennego na membranofonach i idiofonach,
b) umiejętności gry techniką klasyczną i rudymentarną w grze na werblu,
c) podstawowej umiejętności gry techniką 4 – pałkową (do wyboru) – tradycyjną, H. Lee Stevensa lub G. Burtona – na wibrafonie lub marimbie, w zależności od rozwoju fizycznego ucznia,
d) pedalizacji oraz innych technik tłumienia na wibrafonie,
e) umiejętności strojenia kotłów;
– uczeń realizuje różne formy muzykowania zespołowego:
a) gra z akompaniamentem,
b) gra w perkusyjnych zespołach kameralnych – klasycznych, marszowych lub batucadzie,
c) gra w mieszanych zespołach kameralnych lub w orkiestrze,
– uczeń zapoznaje się z literaturą perkusyjną w zakresie:
a) wybranych etiud o zróżnicowanej problematyce technicznej i z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych instrumentów,
b) wybranych utworów na instrumenty perkusyjne – solo i z akompaniamentem,
c) wybranych utworów kameralnych;
– uczeń realizuje różnorodne formy swobodnej improwizacji na różnych instrumentach lub zestawach instrumentów.
3. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad utworem
Uczeń:
– zna notacje właściwe dla poszczególnych instrumentów;
– samodzielnie odczytuje tekst nutowy;
– dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu;
– definiuje problem;
– wykorzystuje nowoczesne technologie w celu skorygowania własnych błędów : metronom, nagrania audio-video;
– zna i stosuje różne formy zapamiętywania utworu;
– realizuje zgodnie z zapisem metrorytmikę, agogikę i dynamikę;
– realizuje frazę muzyczną nakreśloną przez nauczyciela;
– wykorzystuje umiejętności i wiedzę ogólno-muzyczną do zrozumienia i wykonywania wyznaczonych utworów;
– świadomie wykorzystuje słuch muzyczny w działaniach praktycznych.
4. Przygotowanie do udziału w życiu artystycznym oraz występów na estradzie.
Uczeń:
– zapoznaje się z zasadami właściwego zachowania na scenie;
– stosuje sposoby koncentracji przed występem i w trakcie koncertu;
– dba o osobisty wygląd zewnętrzny;
– przygotowuje i ustawia instrumenty na estradzie;
– dokonuje krytycznej oceny prezentacji;
– przestrzega zasad kultury i etyki;
– uczestniczy w życiu kulturalnym.

PODSTAWY KSZTAŁCENIA SŁUCHU
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozwijanie słuchu muzycznego.
Uczeń rozwija umiejętność słuchowego rozpoznawania struktur melodycznych, metrorytmicznych, harmonicznych oraz zmian w zakresie elementów i budowy dzieła muzycznego.
2. Kształcenie umiejętności czytania nut głosem.
Uczeń odtwarza głosem zapisany tekst nutowy na podstawie znajomości notacji muzycznej oraz wykształconych wyobrażeń słuchowych (kierunek melodii, brzmienie poszczególnych interwałów, relacje czasowe), zwraca uwagę na intonację.
3. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu teorii muzyki.
Uczeń posługuje się podstawowymi pojęciami, oznaczeniami muzycznymi oraz poznaną terminologią muzyczną i stosuje ją w praktyce.
4. Kształcenie ekspresji muzycznej.
Uczeń rozwija wyobraźnię i wrażliwość muzyczną.
5. Świadome słuchanie muzyki.
Uczeń słucha utworów muzycznych, zwracając uwagę na wybrane struktury.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozwijanie słuchu muzycznego.
Uczeń:
– rozpoznaje:
a) struktury melodyczne: skalę majorową (odmiana naturalna), minorową (odmiana naturalna i harmoniczna), interwały proste do kwinty czystej i oktawę czystą, trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej,
b) struktury harmoniczne: interwały proste do kwinty czystej i oktawę czystą, trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej,
c) struktury metrorytmiczne: wartości rytmiczne nut i pauz od całej nuty do szesnastek, takty ćwierćnutowe,
– uzupełnia, koryguje przebiegi melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne, – zapamiętuje proste motywy melodyczne i rytmiczne.
2. Kształcenie umiejętności czytania nut głosem.
Uczeń:
– realizuje głosem z nut:
a) nierytmizowane następstwa dźwięków różnej wysokości,
b) proste motywy i melodie, oparte o poznane struktury interwałowe i harmoniczne,
c) przebiegi rytmiczne.
Zagadnienia realizowane są sposobami: solmizacją, literowo, stopniami gamy, tataizacją. 3. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu teorii muzyki.
Uczeń:
– stosuje:
a) zasady notacji i kaligrafii muzycznej dotyczące zapisu pojedynczych dźwięków i współbrzmień w kluczu wiolinowym i basowym, na pięciolinii oraz na dwóch liniach dodanych górnych i dolnych, symboli interwałów i trójdźwięków, znaków chromatycznych pojedynczych, znaków przykluczowych, wartości rytmicznych nut i pauz, grup rytmicznych, kropki przy nucie, znaków zakończenia,
b) solmizacyjne i literowe nazwy dźwięków, odpowiadających określonym stopniom gamy, w poznanych tonacjach,
c) zasady budowy gam, interwałów i trójdźwięków,
d) terminologię związaną z pokrewieństwem gam (równoległość).
Zagadnienia realizowane są w tonacjach: C-dur, G-dur, F-dur i a-moll,
– elementy języka muzycznego w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
w zakresie zdobytej wiedzy i umiejętności.

4. Kształcenie ekspresji muzycznej.
Uczeń:
– tworzy własne wypowiedzi muzyczne (improwizuje głosem i na instrumencie, uzupełnia z wyobraźni tekst muzyczny);
– aktywnie słucha muzyki, wykorzystując proste formy ruchu.
5. Świadome słuchanie muzyki.
Uczeń:
– zauważa w muzyce i reaguje na zmiany:
a) dynamiczne,
b) agogiczne,
c) artykulacyjne,
d) w barwie dźwięku.

PUZON
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką
Uczeń rozwija zainteresowania muzyczne uczęszczając na koncerty i słuchając nagrań. Uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska.
2. Kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń poznaje zasady notacji muzycznej oraz podstawowe terminy i pojęcia niezbędne w odczytaniu i realizacji tekstu muzycznego. Zdobywa wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania instrumentu.
Poznaje podstawy technicznego warsztatu instrumentalisty.
3. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem
Uczeń nabywa zdolności do samodzielnej pracy z instrumentem oraz realizacji bieżących zadań otrzymywanych od pedagoga
4. Przygotowanie do udziału w życiu muzycznym i do dalszej edukacji.
Uczeń reprezentuje szkołę w projektach szkolnych oraz poza placówką.
Zdobywa doświadczenia estradowe oraz rozwija swoje kompetencje do dalszej edukacji w szkole muzycznej II stopnia.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką
Uczeń:
– uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym;
– rozwija uzdolnienia muzyczne stosownie do wieku i predyspozycji;
– zdobywa podstawową wiedzę o muzyce;
– wypowiada się w sposób prosty i zrozumiały na temat doznań artystycznych;
2. Kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie
Uczeń:
– doskonali umiejętności techniczne i interpretacyjne;
– rozwija wrażliwość na jakość dźwięku;
– rozwija umiejętność samodzielnego odczytania zapisu nutowego;
– potrafi samodzielnie opracować krótkie, łatwe utwory;
– zna i wykorzystuje w grze możliwości techniczne instrumentu.
3. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń:
– realizuje indywidualnie i w zespole projekty artystyczne w zakresie swojej specjalności;
– prezentuje swoje umiejętności i postępy w grze na instrumencie.
– poznaje sposoby samodzielnej pracy w zakresie jej organizacji, kontroli i samooceny.
4. Przygotowanie do udziału w życiu muzycznym i do dalszej edukacji.
Uczeń:
– uczestniczy jako solista i kameralista w audycjach, koncertach, konkursach i przesłuchaniach;
– zna cele i zasady prezentacji na estradzie;
– posiada umiejętność koncentracji przed występem i w trakcie koncertu;
– krytycznie ocenia swoje prezentacje;
– prezentuje utwory muzyczne z pamięci;
– jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkole II stopnia oraz świadomego odbioru muzyki.

RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozwijanie dyspozycji muzycznej.
Uczeń realizuje ćwiczenia słuchowe, słuchowo-głosowe, słuchowo-ruchowe.
2. Kształcenie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej, twórczej postawy oraz kompetencji społecznych.
Uczeń tworzy własne wypowiedzi muzyczne, rozwija wyobraźnię i kreatywność.
3. Zdobywanie wiedzy ogólnomuzycznej.
Uczeń doświadcza i świadomie nazywa zjawiska muzyczne.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozwijanie dyspozycji muzycznej
Uczeń:
– świadomie i aktywnie słucha muzyki;
– jest uwrażliwiony na zmiany wysokości dźwięków i relacje między nimi;
– rozpoznaje barwę brzmienia instrumentów muzycznych;
– realizuje różnymi sposobami puls i akcent metryczny oraz rytmy złożone z poznanych wartości;
– rozpoznaje słuchowo i wykonuje różnymi sposobami motywy, tematy i frazy melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne;
– śpiewa piosenki, ćwiczenia solfeżowe oraz fragmenty utworów z literatury muzycznej;
– śpiewa i rozpoznaje:
a) gamy durowe, mollową eolską oraz harmoniczną i ich triady,
b) trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej,
c) interwały w motywach muzycznych (pryma czysta, sekunda mała i wielka, tercja mała i wielka, kwarta czysta, kwinta czysta oraz oktawa czysta),
d) rozwija umiejętności czytania nut głosem z zastosowaniem prawidłowej intonacji.
2. Kształcenie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej, twórczej postawy oraz kompetencji społecznych
Uczeń:
– improwizuje ruchem, głosem oraz na instrumentach orffowskich;
– wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki;
– reaguje ruchem na elementy dzieła muzycznego;
– wykonuje lub tworzy akompaniament do piosenek i utworów instrumentalnych;
– wykazuje się odwagą w tworzeniu i realizacji własnych pomysłów;
– współpracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań;
– buduje relacje w grupie, oparte na zaufaniu i dzieleniu się wiedzą.
3. Zdobywanie wiedzy ogólnomuzycznej.
Uczeń:
– realizuje w ćwiczeniach i zabawach ruchowych poznane wartości (cała nuta, półnuta z kropką, półnuta, ćwierćnuta, ćwierćnuta z kropką, ósemka, ósemka z kropką, szesnastki, triola ósemkowa, synkopa) oraz odpowiadające im pauzy, grupy wartości złożonych z ćwierćnut, ósemek i szesnastek;
– stosuje zasady notacji i kaligrafii muzycznej w kluczu wiolinowym oraz nazwy literowe i solmizacyjne nut;
– rozróżnia pojedyncze znaki chromatyczne (krzyżyk, bemol, kasownik), notację znaków przykluczowych;
– buduje gamy i triady harmoniczne w tonacjach: C-dur, G-dur, F-dur oraz a-moll eolskiej i harmonicznej;
– rozpoznaje w notacji i buduje gamowłaściwe trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej;
– nazywa interwały, podaje ich rozmiar (pryma czysta, sekunda mała i wielka, tercja mała i wielka, kwarta czysta, kwinta czysta oraz oktawa czysta) i odnajduje je w zapisie melodii; – rozpoznaje metrum dwudzielne i trójdzielne o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce miary;
– stosuje podstawowe oznaczenia dynamiczne, artykulacyjne i agogiczne;
– zapisuje i analizuje dyktanda rytmiczne i melodyczno-rytmiczne w formie: ?uzupełnianek? i ?układanek?;
– zna nazwy oraz sposoby gry na instrumentach orffowskich;
– stosuje graficzny obraz wartości, grup rytmicznych oraz pauz, kojarzy go z wyobrażeniem słuchowym;
– kojarzy wysokość dźwięku z położeniem na pięciolinii oraz z jego nazwami.

SAKSHORN
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Kształcenie umiejętności gry na instrumencie
Uczeń zdobywa podstawy gry na instrumencie w różnych rejestrach.
Uczeń posiada umiejętność samodzielnej pracy.
2. Kształcenie podstawowej wiedzy ogólnomuzycznej.
Uczeń zdobywa teoretyczną wiedzę muzyczną niezbędną do prawidłowej realizacji zadań praktycznych w swojej dziedzinie artystycznej.
3. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń realizuje indywidualnie i zespołowo projekty w zakresie swojej dziedziny artystycznej.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Kształcenie umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– zna i definiuje budowę i zasady konserwacji instrumentu;
– zna i stosuje podstawowe zasady higieny w użytkowaniu instrumentu;
– prawidłowo stosuje aparat gry (oddech, zadęcie, przyłożenie ustnika);
– zna odpowiednie dla sakshornu zasady notacji muzycznej;
– interpretuje utwory zgodnie z zapisem nutowym; uwzględnia ich budowę formalną;
– czyta nuty a vista, radząc sobie z utworem o niewielkim stopniu trudności;
– samodzielnie przygotowuje prosty utwór;
– opanowuje pamięciowo część utworów ze swojego repertuaru.

2. Kształcenie podstawowej wiedzy ogólnomuzycznej.
Uczeń:
– wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych;
– samodzielnie wyszukuje informacje z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych, wykorzystując technologię informacyjną;
– zna i stosuje notację muzyczną, pojęcia i terminy muzyczne;
– rozwija swoje zainteresowania i pasje muzyczne.
3. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń:
– posiada niezbędne umiejętności w zakresie występów publicznych;
– publicznie prezentuje program artystyczny w grze solowej i zespołowej;
– aktywnie uczestniczy w różnych formach życia muzycznego.

SAKSOFON
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Kształcenie podstawowej wiedzy ogólnomuzycznej.
Uczeń zdobywa teoretyczną wiedzę muzyczną niezbędną do prawidłowej realizacji zadań praktycznych w swojej dziedzinie artystycznej.
Rozwija uzdolnienia muzyczne stosownie do wieku i predyspozycji.
2. Kształcenie umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń poznaje zasady notacji oraz podstawowe terminy i pojęcia niezbędne w odczytaniu i realizacji tekstu muzycznego. Zdobywa wiedzę dotyczącą budowy instrumentu i potrafi wykorzystać w grze jego możliwości techniczno-wyrazowe.
3. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń realizuje indywidualnie i zespołowo projekty w zakresie swojej specjalności.
4. Przygotowanie do występów i dalszej edukacji muzycznej.
Uczeń posiada niezbędne umiejętności w zakresie występów publicznych, uczestnicząc w koncertach szkolnych i poza placówką. Jest przygotowany do świadomego odbioru muzyki oraz kontynuacji nauki w szkole muzycznej II st.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Kształcenie podstawowej wiedzy ogólnomuzycznej.
Uczeń:
– uczęszcza na koncerty oraz słucha muzyki z nagrań;
– rozwija zainteresowanie kulturą;
– zna podstawową literaturę przeznaczoną na saksofon;
– zna w stopniu podstawowym historię i budowę swojego instrumentu;
– gra wyznaczone przez pedagoga (z uwzględnieniem upodobań ucznia) utwory o zróżnicowanym charakterze;
– muzykuje w zespole, ucząc się jednocześnie współpracy i odpowiedzialności w grupie;
– zna i stosuje podstawowe pojęcia i terminy muzyczne, w szczególności: dźwięk, melodia, harmonia, rytm, agogika, metrum, artykulacja, dynamika, tonacja, gama, pasaż, akord;
– wykorzystuje poznaną wiedzę na temat epok, stylów i kompozytorów w pracy nad utworami oraz podczas rozmów o muzyce.
2. Kształcenie umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– zna budowę i zasady konserwacji instrumentu;
– samodzielnie składa i rozkłada instrument;
– samodzielnie dobiera, oznacza i zmienia stroik, przymocowuje go ligaturą do ustnika;
– prawidłowo posługuje się techniką oddechu i zadęcia;
– prawidłowo podpiera, kontroluje i właściwie prowadzi strumień powietrza;
– utrzymuje prawidłową postawę postawę podczas gry, trzyma instrument pod odpowiednim kątem oraz poprawnie układa ręce i palce;
– zna i stosuje podstawowe rodzaje artykulacji, w szczególności legato, non-legato;
– zna i stosuje podstawowe określenia dynamiczne, takie jak: piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, crescendo, decrescendo;
– prawidłowo odczytuje i realizuje oznaczenia tempa;
– prawidłowo odczytuje i realizuje struktury rytmiczne w wykonywanych utworach;
– samodzielnie stroi instrument oraz dba o właściwą intonację;
– osiągnął podstawowy stopień biegłości palcowej;
– zna zasady notacji muzycznej;
– dba o estetykę wykonania, jest wrażliwy na jakość dźwięku;
– zna sposoby stosowania wibracji na instrumencie.
3. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń:
– samodzielnie i bezbłędnie odczytuje łatwy, dostosowany do jego możliwości tekst nutowy, uwzględnia oznaczenia metrorytmiczne, dynamiczne i agogiczne;
– pod kierunkiem pedagoga interpretuje utwory zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej, wyraża emocje i wydobywa charakter utworu;
– samodzielnie i efektywnie ćwiczy na instrumencie, koryguje własne błędy;
– poprawnie wykonuje z pamięci wyznaczony przez pedagoga zakres materiału;
– jest przygotowany do gry z akompaniamentem oraz w zespołach kameralnych.
4. Przygotowanie do występów i dalszej edukacji.
Uczeń:
– odpowiedzialnie i świadomie przygotowuje się do występów publicznych;
– stosownie zachowuje się na estradzie: odpowiedni strój, wejście i zejście z estrady, ukłon;
– koncentruje się przed występem i podczas gry przed publicznością;
– zna i stosuje sposoby radzenia sobie z tremą;
– dokonuje prawidłowej analizy własnej gry;
– bierze udział w popisach szkolnych i koncertach okolicznościowych;
– posiada kompetencje do dalszego kształcenia;
– wykazuje szczególne zainteresowanie grą na instrumencie;
– wykazuje się umiejętnościami techniczno-wykonawczymi i wrazowymi w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie;
– potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę zdobytą w procesie kształcenia w szkole muzycznej I stopnia w dalszym kształtowaniu swojej osobowości;
– jest świadomym odbiorcą sztuki i kultury.

SKRZYPCE CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń rozwija muzyczne zainteresowania, uczęszczając na koncerty i słuchając muzyki z nagrań. Uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska.
2. Poznanie podstaw teoretycznych w zakresie gry na instrumencie.
Uczeń poznaje zasady notacji muzycznej oraz podstawowe terminy i pojęcia niezbędne w odczytaniu i realizacji tekstu muzycznego.
Zdobywa wiedzę dotyczącą budowy instrumentu.
3. Kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń kształci umiejętność zachowania odpowiedniej postawy podczas gry na instrumencie oraz prawidłowego posługiwania się aparatem gry. Poznaje zasady strojenia i konserwacji instrumentu. Rozwija podstawy techniki instrumentalnej oraz wrażliwość na jakość dźwięku i intonację. Próbuje improwizować proste tematy melodyczne i grać ze słuchu.
4. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń, pod kierunkiem nauczyciela, poznaje sposoby samodzielnej pracy w zakresie jej organizacji, kontroli i samooceny.
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń poznaje zasady występów publicznych: umiejętności koncentracji, prezentacji estradowej oraz współpracy z innymi instrumentalistami.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń:
– rozwija muzyczne zainteresowania poprzez uczęszczanie na koncerty, słuchanie muzyki z nagrań, poznaje wybrane pozycje z literatury wiolinistycznej;
– uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska;
– odróżnia i definiuje podstawowe gatunki muzyki (muzyka klasyczna, ludowa, rozrywkowa, jazz);
– uczestniczy w różnych formach muzykowania zespołowego;
– przestrzega zasad dobrego wychowania.
2. Poznanie teoretycznych podstaw w zakresie gry na instrumencie.
Uczeń:
– dysponuje podstawowym zasobem terminów i pojęć niezbędnych do odczytania zapisu muzycznego;
– zna podstawową notację właściwą dla skrzypiec: oznaczenie strun, palcowanie, kierunki prowadzenia smyczka;
– zna i stosuje podstawowe oznaczenia wykonawcze w zakresie agogiki, dynamiki i artykulacji;
– wykazuje się podstawową wiedzą dotyczącą budowy skrzypiec i smyczka, umie nazwać ich poszczególne części;
– korzysta ze źródeł i pomocy naukowych, takich jak: metronom, słowniczek muzyczny, encyklopedie, Internet.
3. Kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– zachowuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie;
– wykazuje umiejętność prawidłowego ułożenia prawej i lewej ręki oraz prawidłowego wydobycia dźwięku przy zachowaniu swobodnego aparatu gry;
– samodzielnie stroi instrument, dba o jego czystość i należyty stan techniczny;
– stosuje właściwy podział smyczka (gra całym smyczkiem oraz jego poszczególnymi częściami);
– operuje podstawowymi sposobami artykulacji : detach?, martel?, portato, legato, staccato i pizzicato prawą i lewą ręką;
– prawidłowo realizuje proste dwudźwięki i akordy;
– posługuje się techniką przygotowawczą;
– gra w pozycjach – od pierwszej do piątej;
– zna budowę gam durowych i mollowych oraz pasaży; potrafi je rozpoznać i wykonać;
– opanował wibrację w stopniu pozwalającym na swobodne jej stosowanie;
– realizuje przebieg muzyczny z dbałością o jakość dźwięku ,intonację i rytm;
– posiada umiejętność wykonania trylu, mordentu, prostych ozdobników, flażoletów naturalnych oraz prostych flażoletów sztucznych;
– stosuje w grze frazowanie;
– transponuje proste tematy muzyczne wykonując je od podanego dźwięku;
– gra ze słuchu proste przebiegi melodyczne;
– poprawnie odczytuje a vista prosty utwór w wolnym tempie.
4. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń:
– samodzielnie realizuje opracowany z pedagogiem plan pracy nad utworem;
– zna i stosuje metody efektywnego ćwiczenia;
– posiada umiejętność świadomego i systematycznego ćwiczenia oraz korygowania błędów;
– rozwiązuje problemy m.in. poprzez realizowanie wskazówek nauczyciela;
– samodzielnie odczytuje prosty zapis nutowy;
– kontroluje na bieżąco jakość dźwięku, intonację i rytm.
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń:
– zdobywa praktykę estradową poprzez udział w koncertach, audycjach i popisach
– solowych i kameralnych;
– zna i stosuje zasady zachowania się na estradzie, dba o estetykę ubioru;
– koncentruje się przed występem i podczas gry przed publicznością;
– zna i stosuje różne techniki zapamiętywania utworów;
– realizuje na estradzie założenia muzyczno ? wykonawcze: stosuje właściwą artykulację i dynamikę, dba o estetykę i jakość dźwięku, a także o ogólny wyraz artystyczny;
– współpracuje z pianistą – akompaniatorem oraz kolegami w zespole kameralnym.

TRĄBKA
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką.
Uczeń rozwija uzdolnienia i zainteresowania muzyczne (dostosowane do wieku i predyspozycji) przez uczęszczanie na koncerty i słuchanie muzyki z nagrań.
Zdobywa podstawową wiedzę o muzyce i o instrumencie.
2. Kształcenie umiejętności gry na instrumencie
Uczeń kształci podstawowe umiejętności gry i poznaje możliwości techniczne instrumentu.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce Uczeń realizuje indywidualne i zespołowe projekty artystyczne w zakresie swojej specjalności.
4. Przygotowanie do czynnego udziału w życiu muzycznym oraz do dalszej edukacji Uczeń posiada niezbędne umiejętności w zakresie występów publicznych.
Jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkole II stopnia oraz świadomego odbioru muzyki.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką
Uczeń:
– posiada podstawową wiedzę na temat historii i budowy swojego instrumentu ;
– poznaje praktycznie właściwości techniczne i wyrazowe instrumentu;
– uczestniczy (zgodnie z sugestiami nauczyciela) w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych;
– zdobywa i wykorzystuje wiadomości o muzyce z dostępnych mu źródeł;
– korzysta z oferty edukacyjnej szkoły;
– wypowiada się w sposób prosty i zrozumiały na temat doznań artystycznych.
2. Kształcenie umiejętności gry na instrumencie
Uczeń:
– zachowuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie;
– jest wrażliwy na emisję, jakość i intonację dźwięku (ze szczególnym uwzględnieniem techniki oddechowej);
– operuje podstawowymi sposobami artykulacji: legato, staccato, non legato;
– samodzielnie opracowuje krótkie, łatwe utwory.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce
Uczeń:
– samodzielnie odczytuje zapis nutowy;
– dokonuje oceny swojej gry i koryguje popełniane błędy;
– realizuje w sposób odpowiedzialny powierzone mu zadania, m.in. w prostych formach muzykowania zespołowego;
– postępuje zgodnie z zasadami etyki koleżeńskiej;
– przestrzega zasad zachowania się na estradzie.
4. Przygotowanie do czynnego udziału w życiu muzycznym oraz do dalszej edukacji.
Uczeń:
– zna cele i zasady prezentacji publicznych;
– posiada umiejętności koncentracji i krytycznej oceny swoich występów;
– uczestniczy jako solista i kameralista w audycjach, koncertach, konkursach i przesłuchaniach;
– zna i stosuje metody opanowania tremy przed występem i podczas koncertu;
– potrafi grać z akompaniamentem;
– część programu koncertowego wykonuje na pamięć;
– samodzielnie wykonuje zadania wyznaczone przez nauczyciela;
– uczestniczy w różnych formach życia muzycznego.

TUBA
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką.
Uczeń rozwija zainteresowania muzyczne uczęszczając na koncerty i słuchając nagrań. Uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska.
2. Kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń poznaje zasady notacji muzycznej oraz podstawowe terminy i pojęcia niezbędne w odczytaniu i realizacji tekstu muzycznego. Zdobywa wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania instrumentu. Zachowuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie, jest wrażliwy na emisję, jakość i intonację dźwięku (ze szczególnym uwzględnieniem techniki oddechowej). Operuje podstawowymi sposobami artykulacji: legato, staccato, non legato.
3. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń nabywa zdolności do samodzielnej pracy z instrumentem oraz realizacji bieżących zadań otrzymywanych od pedagoga.
4. Przygotowanie do udziału w życiu muzycznym i do dalszej edukacji.
Uczeń reprezentuje szkołę w projektach szkolnych oraz poza placówką.
Zdobywa doświadczenia estradowe oraz rozwija swoje kompetencje do dalszej edukacji w szkole muzycznej II stopnia.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką
Uczeń:
– uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym;
– rozwija uzdolnienia muzyczne stosownie do wieku i predyspozycji;
– zdobywa podstawową wiedzę o muzyce;
– wypowiada się w sposób prosty i zrozumiały na temat doznań artystycznych.
2. Kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie
Uczeń:
– doskonali umiejętności techniczne i interpretacyjne;
– rozwija wrażliwość na jakość dźwięku;
– rozwija umiejętność samodzielnego odczytania zapisu nutowego;
– potrafi samodzielnie opracować krótkie, łatwe utwory;
– zna i wykorzystuje w grze możliwości techniczne instrumentu.
3. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń:
– realizuje indywidualnie i w zespole projekty artystyczne w zakresie swojej specjalności;
– prezentuje swoje umiejętności i postępy w grze na instrumencie;
– poznaje sposoby samodzielnej pracy w zakresie jej organizacji, kontroli i samooceny.
4. Przygotowanie do udziału w życiu muzycznym i do dalszej edukacji.
Uczeń:
– uczestniczy jako solista i kameralista w audycjach, koncertach, konkursach i przesłuchaniach;
– zna cele i zasady prezentacji na estradzie;
– posiada umiejętność koncentracji przed występem i w trakcie koncertu;
– krytycznie ocenia swoje prezentacje;
– prezentuje utwory muzyczne z pamięci;
– jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkole II stopnia oraz świadomego odbioru muzyki.

WALTORNIA
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką.
Uczeń rozwija uzdolnienia i zainteresowania muzyczne (dostosowane do wieku i predyspozycji) poprzez uczęszczanie na koncerty i słuchanie muzyki z nagrań.
Zdobywa podstawową wiedzę o muzyce i o instrumencie.
2. Kształcenie umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń zna i wykorzystuje w praktyce prawidłową technikę gry.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Uczeń realizuje indywidualne i zespołowe projekty artystyczne w zakresie swojej specjalności.
4. Przygotowanie do czynnego udziału w życiu muzycznym i do dalszej edukacji
Uczeń posiada niezbędne umiejętności w zakresie występów publicznych. Jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkole II stopnia oraz świadomego odbioru muzyki.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką.
Uczeń:
– posiada podstawową wiedzę na temat historii i budowy swojego instrumentu;
– poznaje praktycznie właściwości techniczno-wyrazowe instrumentu;
– uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych zgodnie z sugestiami nauczyciela;
– zdobywa I wykorzystuje wiadomości o muzyce z dostępnych mu źródeł;
– korzysta z oferty edukacyjnej szkoły;
– wypowiada się w sposób prosty i zrozumiały na temat doznań artystycznych.

2. Kształcenie umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– zachowuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie;
– jest wrażliwy na emisję, jakość i intonację dźwięku (ze szczególnym uwzględnieniem techniki oddechowej);
– operuje podstawowymi sposobami artykulacji: legato, staccato, non legato;
– samodzielnie opracowuje krótkie, łatwe utwory.
3. Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Uczeń:
– samodzielnie odczytuje zapis nutowy;
– ocenia i koryguje popełniane błędy;
– realizuje w sposób odpowiedzialny powierzone mu zadania, m.in. w prostych formach muzykowania zespołowego;
– postępuje zgodnie z zasadami etyki koleżeńskiej;
– zna zasady zachowania się na estradzie.
4. Czynne uczestnictwo w życiu muzycznym.
Uczeń:
– zna cele i zasady prezentacji publicznych;
– posiada umiejętności koncentracji i krytycznej oceny swoich występów;
– uczestniczy jako solista i kameralista w audycjach, koncertach, konkursach i przesłuchaniach;
– zna i stosuje metody opanowania tremy przed występem i podczas koncertu;
– potrafi grać z akompaniamentem;
– część programu koncertowego wykonuje na pamięć;
– samodzielnie wykonuje zadania wyznaczone przez nauczyciela;
– uczestniczy w różnych formach życia muzycznego.

WIOLONCZELA
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń rozwija zainteresowania muzyczne uczęszczając na koncerty i słuchając muzyki z nagrań. Uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i środowiska.
2. Kształcenie teoretycznych podstaw gry na instrumencie.
Uczeń poznaje zasady notacji oraz podstawowe terminy i pojęcia, niezbędne w odczytaniu i realizacji tekstu muzycznego.
Zdobywa wiedzę dotyczącą budowy instrumentu.
3. Kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń kształci umiejętność zachowania prawidłowej postawy podczas gry na instrumencie oraz właściwego posługiwania się aparatem gry. Poznaje zasady strojenia i konserwacji instrumentu. Rozwija podstawy techniki instrumentalnej oraz wrażliwość na jakość dźwięku i intonację. Próbuje improwizować proste tematy melodyczne i grać ze słuchu.
4. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń, pod kierunkiem nauczyciela, poznaje sposoby samodzielnej pracy w zakresie jej organizacji, kontroli i samooceny.
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń poznaje zasady występów publicznych: umiejętność koncentracji, prezentacji estradowej oraz współpracy z innymi instrumentalistami.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Umuzykalnienie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej.
Uczeń:
– uczestniczy w życiu muzycznym szkoły, biorąc udział w koncertach oraz audycjach szkolnych;
– orientuje się w zasadach obowiązujących w świecie muzycznym, zarówno jako uczestnik czynny, jak i bierny;
– odróżnia i definiuje podstawowe gatunki muzyki (muzyka klasyczna, muzyka ludowa, muzyka rozrywkowa, jazz);
– na podstawie swoich doświadczeń z muzyką, określa własne potrzeby i oczekiwania odnośnie realizowanego repertuaru;
– uczestniczy w różnych formach muzykowania zespołowego;
– wykazuje naturalną potrzebę ekspresji i kreatywności artystycznej.
2. Kształcenie teoretycznych podstaw gry na instrumencie.
Uczeń:
– zna systemu notacji muzycznej w zakresie klucza basowego, wiolinowego i tenorowego;  – zna i stosuje podstawowe terminy i pojęcia muzyczne, umożliwiające poprawne odczytanie i realizację tekstu muzycznego;
– zna podstawowe środki wyrazu muzycznego (agogika, dynamika, artykulacja, barwa, wibracja);
– zna zasady poprawnego wydobywania i kształtowania dźwięku;
– dba i stosuje poprawną intonację w grze;
– wykazuje się podstawową wiedzą na temat budowy instrumentu, umie nazwać jego poszczególne części jak i ich funkcję.
3. Kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie.
Uczeń:
– zachowuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie;
– określa poprawność nastrojenia instrumentu i podejmuje próby samodzielnego strojenia; – jest wrażliwy na jakość wydobywanego dźwięku, potrafi go kreować;
– prawidłowo układa prawą i lewą rękę oraz wydobywa dźwięk przy zachowaniu swobodnego aparatu gry;
– sprawnie porusza się w pozycjach szyjkowych, stosując prawidłowe zmiany pozycji;
– wykazuje się podstawową techniką gry, stosuje właściwy podział smyczka i operuje podstawowymi sposobami artykulacji (détaché, legato, portato, martelé, staccato);
– posługuje się techniką przygotowawczą;
– prawidłowo realizuje zapis muzyczny pod względem metrorytmiki, agogiki i dynamiki;
– poznaje budowę gam majorowych i minorowych oraz pasaży; uczy się je rozpoznawać i wykonywać;
– prawidłowo realizuje proste dwudźwięki i akordy;
– dba o czystość intonacji;
– prawidłowo odtwarza głosem linię melodyczną;
– wykazuje się umiejętnością frazowania;
– używa wibracji jako środka wyrazu muzycznego;
– zna różne sposoby zapamiętywania utworów i potrafi zastosować je w praktyce;
– poprawnie odczytuje a vista prosty utwór w wolnym tempie;
– gra ze słuchu proste tematy melodyczne.
4. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem.
Uczeń:
– dba o swój warsztat pracy (dobór krzesła i jego wysokości, ustawienie pulpitu, oświetlenie) i jego estetykę;
– opracowuje plan pracy, uwzględniając ćwiczenie w harmonogramie dnia;
– samodzielnie koryguje błędy dotyczące aparatu gry, tekstu, intonacji i artykulacji;
– dostosowuje sposób ćwiczenia do zaistniałego problemu;
– ocenia efekty własnej pracy;
– prezentuje umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu w zakresie opanowanych dotychczas elementów techniki.
5. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych.
Uczeń:
– koncentruje się przed występem i podczas koncertu;
– zna podstawowe zasady zachowania się na estradzie (strój, wejście, zejście, ukłon);
– wykazuje się umiejętnością gry w różnych formach muzykowania solowego i zespołowego;
– w prezentacji estradowej wykorzystuje wyobraźnię muzyczną i ekspresję.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Zapoznanie dziecka i opiekunów ze specyfiką szkoły muzycznej. Dziecko i opiekun poznają strukturę szkoły pod względem systemu nauczania oraz ofertę szkoły w zakresie instrumentów muzycznych. Rodzic/Opiekun otrzymuje informacje o pozytywnym wpływie muzykowania na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.
2. Rozbudzenie zainteresowań muzycznych ucznia
Uczeń wyraża ruchem treści muzyczne i pozamuzyczne, śpiewa oraz gra na instrumentach orffowskich.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Zapoznanie dziecka i opiekunów ze specyfiką szkoły muzycznej.
Uczeń:
– bierze udział w prezentacji instrumentów muzycznych;
– słucha realnego brzmienia instrumentów i ogląda je z bliska.
Rodzic/Opiekun:
– otrzymuje informację o sposobie badania predyspozycji muzycznych dziecka;
– otrzymuje informację o strukturze szkoły.
2. Rozbudzenie zainteresowań muzycznych ucznia.
Uczeń:
– bierze aktywny udział w zabawach muzycznych;
– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
– powtarza głosem pojedyncze dźwięki, motywy i krótkie melodie;
– powtarza ze słuchu proste rytmy;
– gra na instrumentach orffowskich;
– postrzega w utworze muzycznym nastrój, charakter oraz wybrane elementy muzyki.

ZESPÓŁ
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Kształcenie umiejętności muzykowania w zespole.
Uczeń współpracuje z innymi członkami grupy w osiąganiu celu artystycznego.
2. Rozwijanie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej.
Uczeń wyraża muzykę, stosując różne środki ekspresji.
3. Utrwalanie i rozszerzanie wiedzy ogólnomuzycznej.
Poprzez działania praktyczne uczeń stosuje i utrwala poznane wiadomości.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Kształcenie umiejętności muzykowania w zespole.
Uczeń:
– realizuje różne formy aktywności muzycznej (do wyboru: śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);
– angażuje się w przygotowanie wydarzeń artystycznych;
– współpracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań;
– docenia wartość współpracy z koleżankami i kolegami.
2. Rozwijanie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej.
Uczeń:
– porusza się zgodnie z charakterem i nastrojem słuchanej muzyki;
– wykonuje interpretacje ruchowe piosenek i utworów muzycznych;
– wykonuje podstawowe kroki wybranych tańców ludowych, regionalnych, narodowych polskich oraz innych;
– swobodnie improwizuje: ruchem, głosem, na instrumentach orffowskich do wybranych przykładów muzyki klasycznej i rozrywkowej;
– śpiewa piosenki i inne utwory muzyczne;
– wykonuje akompaniament do piosenek i utworów instrumentalnych;
– wykonuje i improwizuje ilustracje muzyczne do przykładów z innych dziedzin sztuki (w tym tekstów z literatury dziecięcej, sztuk plastycznych);
– wykazuje się dokładnością w realizacji zadań.
3. Utrwalanie i rozszerzanie wiedzy ogólnomuzycznej.
Uczeń:
– określa budowę formalną utworu muzycznego (AB, rondo);
– słuchowo rozróżnia, wymienia nazwy tańców oraz ich charakterystyczne cechy;
– utrwala wiadomości teoretyczne poznane na zajęciach rytmiki z kształceniem słuchu poprzez różne formy aktywności;
– zapoznaje się z literaturą muzyczną, realizując między innymi interpretacje ruchowe utworów muzycznych.

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY
CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Kształcenie umiejętności gry w zespole instrumentalnym
Uczeń zdobywa umiejętność współdziałania oraz pracy w grupie. Jest odpowiedzialny za wykonywaną pracę. Kształci umiejętność gry w zespole o różnorodnym składzie.
2. Rozwój umiejętności wykonawczych w zespole instrumentalnym
Uczeń posiada wiedzę i umiejętności zdobyte na indywidualnych lekcjach gry na instrumencie, umie je wykorzystać w pracy w zespole. Wykazuje się kreatywnością w odczytaniu i wykonaniu utworu.
3. Prezentacja muzyczna
Uczeń bierze aktywny udział w audycjach, koncertach indywidualnych i zespołowych, rozwija swoją wrażliwość muzyczną i estetyczną. Rozwija swoje zainteresowania muzyczne i pasję do muzykowania zespołowego.

CELE KSZTAŁCENIA ? WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Kształcenie umiejętności gry w zespole instrumentalnym
Uczeń:
– jest świadomy roli, jaką pełni instrumentalista w zespole;
– motywuje innych członków grupy do współdziałania w zespole;
– dostraja swój instrument pod kierunkiem nauczyciela do gry w zespole;
– jest uwrażliwiony na zmiany intonacji;
– wykazuje dbałość o elementy metrorytmiczne podczas pracy w zespole;
– jest systematyczny, punktualny, cierpliwy i wytrwały oraz koleżeński w grupie;
– potrafi samodzielnie przygotować swój warsztat pracy do zajęć;
– pracuje w zespole nad zadaniami wyznaczonymi przez nauczyciela;
– dostrzega i koryguje błędy popełniane w grze zespołowej;
2. Rozwój umiejętności wykonawczych w zespole instrumentalnym.
Uczeń:
– zna notację muzyczną, w szczególności: podział wartości nut i pauz, metrum, wysokości dźwięków, znaki chromatyczne;
– wykazuje umiejętność gry z nut oraz orientację we współzależności głosów w utworach;  – czyta nuty ze zrozumieniem, potrafi wykonać a vista łatwe utwory muzyczne o prostej fakturze, zagrane w wolnym tempie;
– posługuje się prawidłową postawą podczas gry;
– w sposób prawidłowy posługuje się techniką gry na swoim instrumencie;
– wykazuje dbałość o barwę i jakość dźwięku podczas gry;
– wykorzystuje w grze charakterystyczne dla swojego instrumentu sposoby artykulacji, agogiki, dynamiki oraz frazowania.
3. Prezentacja muzyczna.
Uczeń:
– wykonuje program przygotowany w ramach zespołu;
– uczestniczy w prezentacjach zespołu;
– dba o swój wizerunek sceniczny oraz estetykę zespołu;
– potrafi dokonać krytycznej oceny wykonanego utworu;
– wykorzystuje do prezentacji muzycznej technologię informacyjną i komunikacyjną w zakresie wskazanym przez nauczyciela.